Senast ändrad: 2022-01-12
Godkänd: 2022-01-12

Studenterna ska under utbildningens tre första år få en grundläggande systemförståelse för tjänster och system baserade på informations- och kommunikationsteknikens kärnområden: matematik, elektronik, dator-, kommunikations- och programvaruteknik. Under utbildningens avslutande två år fördjupas kunskaperna inom något delområde sammanfallande med en masterutbildning vid KTH eller ett Erasmus Mundus-program där KTH medverkar.

Kunskap och förståelse

För civilingenjörsexamen från programmet Informationsteknik ska studenten

 • ha förmåga att tillämpa matematik och grundläggande naturvetenskap inom informations­- och kommunikationsteknik
 • kunna analysera tekniska problem i ett systemperspektiv med en helhetssyn på systemen och deras livscykel, från idé och behov till specifikation, utveckling, tillverkning, drift, underhåll och avveckling
 • kunna följa och utnyttja kunskapsutvecklingen inom teknikområdet.

Färdigheter och förmågor

För civilingenjörsexamen från programmet Informationsteknik ska studenten

 • inom informations- och kommunikationsteknik kunna praktisera ett kreativt och kritiskt arbetssätt för att formulera och utforska problem med hjälp av moderna metoder och verktyg
 • kunna analysera tekniska problem i ett systemperspektiv med en helhetssyn på systemen och deras livscykel, från idé och behov till specifikation, utveckling, tillverkning, drift, underhåll och avveckling
 • kunna arbeta med problemlösning som tar sin utgångspunkt i produkten eller tjänstens behov och funktion, med hänsyn till individens användning av produkten och teknikens samspel i samhället
 • ha färdigheter i att effektivt kommunicera muntligt och skriftligt på, svenska och engelska, med olika målgrupper på en nivå motsvarande vad som krävs för en internationell karriär.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För civilingenjörsexamen från programmet Informationsteknik ska studenten

 • ha förståelse för att ingenjörsmässiga problem ofta är komplexa, kan vara ofullständigt definierade, och ibland innehålla motstridiga villkor
 • genom övning och reflektion ha utvecklat en förmåga att arbeta effektivt i grupper av olika sammansättningar
 • visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
 • självständigt analysera och ta ställning till ekonomiska, samhälleliga, miljömässiga och etiska konsekvenser av informationsteknik, och utforma system med hänsyn härtill.