Utbildningens mål

Tekniskt basår, termin 2, KTH Campus (TBTMD), Utbildningsplan för kull VT2011

Senast ändrad: 2010-11-26
Godkänd: 2010-11-26

Syftet med utbildningen är att bredda kompetensen för studenter som lämnat gymnasieskolan utan den särskilda behörighet som krävs för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar.

Basåret är en behörighetsgivande förutbildning som anknyter till grundläggande ingenjörsutbildningar på KTH och till vilka den studerande garanteras plats från början, under förutsättning av godkänt basår.

Basårsutbildningen anpassas till den efterföljande utbildningen och skall utöver breddningen av den ämnesmässiga kompetensen också träna den studerandes förmåga till universitets- och högskolestudier.

Kunskap och förståelse

Efter den behörighetsgivande utbildningen skall studenten

  • visa kunskap inom de naturvetenskapliga områdena matematik, fysik och kemi

Färdigheter och förmågor

Studenten skall:

  • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
  • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera enklare naturvetenskapliga, problem och lösningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt