Utbildningens genomförande

Kandidatprogram, informations- och kommunikationsteknik (TCOMK), Utbildningsplan för kull HT2016

Senast ändrad: 2018-04-27
Godkänd: 2018-04-27

Utbildningens upplägg

Läsårets uppdelning i terminer, perioder m.m. är beskrivet i KTH:s regelverk http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/allmant/1.27175.

Kurserna i årskurs 1-3 har till syfte att studenten skall förvärva en solid plattform baserad på: matematik/naturvetenskap, grundläggande teknikvetenskap samt yrkesstödjande kunskaper.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Kurserna är antingen obligatoriska, villkorligt valfria eller valfria. Dessa är schemalagda på ett sådant sätt att i huvudsak två kurser läses samtidigt och tenteras i samma period.

I årskurs tre finns ett valbart block om 21 hp som kan användas för att uppfylla förkunskapskrav för olika masterprogram eller för att bredda utbildningen.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Terminsregistrering

Alla som är antagna till ett program på KTH ska ha en terminsregistrering för de terminer man studerar. För nyantagna studenter görs terminsregistreringen i samband med den obligatoriska inskrivningen. För de efterföljande terminerna på programmet ska den studerande själv göra sin terminsregistrering via Personliga menyn på www.kth.se. Registrering är nödvändig för att resultat ska kunna rapporteras och en förutsättning för att beviljat studiemedel ska kunna betalas ut av CSN.

Uppflyttningsregler

Uppflyttningsreglerna för kandidatprogrammet i informations- och kommunikationsteknik baseras på obligatoriska och
villkorligt valfria kurser:

  • Från årskurs 1 till årskurs 2 - 45 högskolepoäng ur årskurs 1.
  • Från årskurs 2 till årskurs 3 - 90 högskolepoäng årskurs 1 och 2 varav minst 50 hp från årskurs 1.

Tillgodoräknanden

Student som har läst någon/några kurser på något annat universitet eller högskola kan ansöka om att få tillgodoräkna sig de kurserna i kandidatexamen. De kurser som skall tillgodoräknas får inte överlappa någon kurs som redan lästs vid KTH.

För att byta ut någon obligatorisk kurs måste dokumenterade kunskaper i minst samma omfattning för motsvarande ämne uppvisas. Ansökningshandlingar för tillgodoräknande eller byte av kurs skall lämnas till studievägledare för bedömning och beslut av programansvarig lärare. Till ansökan skall bifogas vidimerade betygskopior för åberopad kurs samt kursbeskrivningar (kursplan). Handläggningstiden är normalt ett par veckor från ansökningstillfället. Kopia på beslut skickas alltid hem till den sökande.

Hänvisning till policyn som finns i KTH:s regelverk http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning.

Utlandsstudier

För att vara behörig för utbytesstudier inom ramen för något utbytesavtal som finns med utländska universitet gäller följande:

  • MaximaIt två oavslutade kurser om man går i årskurs 2
  • Maximalt tre oavslutade kurser om man går i årskurs 3

För urvalet av programspecifika platser gäller de KTH-gemensamma urvalskriterierna. Hänvisning till urvalskriterierna i KTH:s regelverk http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning.

Examensarbete

För kandidatexamen skall ett examensarbete om 15 hp inom teknikområdet utföras. Examensarbetet utförs normalt i slutet av utbildningen och får inte påbörjas förrän studenten uppnått minst 120 hp inom utbildningen. Val av examensarbete görs i samråd medtänkt examinator.

Examensarbetet betygssätts i skalan P/F (Pass/Fail). För godkänt betyg skall det självständiga arbetet uppvisa hög kvalitet som prövas mot de för arbetet relevanta nationella examensmålen, ofta samtliga nationella examensmål. Direktiv och kriterier för godkänt och betyg finns på:

KTH övergripande:
https://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning/examensarbete/overgripande-riktlinjer-for-examensarbetskurser-gemensamma-mal-och-bedomningskriterier-galler-fr-o-m-2015-07-01-1.551506.

Specifika direktiv och kriterier för betyg finns på examensarbetets kursplan.

Examen

Villkoren för examen är uppfyllda i och med att kursfordringarna i programmet är uppfyllda. Examens benämning är kandidatexamen. I examensbevisets textdel anges det utbildningsprogram som den studerande genomgått.

Ansökan om examen görs via personliga menyn på www.kth.se.

Hänvisning till KTHs regelverk http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/grundutbildning.