Senast ändrad: 2021-10-20
Godkänd: 2021-10-20

Studenterna ska under utbildningen få en grundläggande systemförståelse för tjänster och system baserade inom informations- och kommunikationsteknikens kärnområden: matematik, elektronik, dator-, kommunikations- och programvaruteknik. Studenterna ska också få en god grund för fortsatta studier och egen utveckling.

Kunskap och förståelse

För kandidatexamen från programmet Informations- och kommunikationsteknik ska studenten

  • ha förmåga att tillämpa matematik och grundläggande naturvetenskap inom informations- och kommunikationsteknik
  • kunna övergripande följa kunskapsutvecklingen inom huvudområdet.

Färdigheter och förmågor

För kandidatexamen från programmet Informations- och kommunikationsteknik ska studenten

  • inom informations- och kommunikationsteknik kunna praktisera ett kreativt och kritiskt arbetssätt för att lösa problem med moderna metoder och verktyg
  • kunna analysera tekniska problem i ett systemperspektiv, med en helhetssyn på tekniska system och deras livscykel, från idé och behov till specifikation, utveckling, tillverkning, drift, underhåll och avveckling
  • kunna arbeta med problemlösning som tar sin utgångspunkt i produkten eller tjänstens behov och funktion, med hänsyn till individens användning av produkten och teknikens samspel i samhället
  • ha färdigheter i att effektivt kommunicera muntligt och skriftligt på engelska, med olika målgrupper på en nivå motsvarande vad som krävs för en internationell karriär.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För kandidatexamen från programmet Informations- och kommunikationsteknik ska studenten

  • visa förmåga att inom informations- och kommunikationsteknik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
  • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter
  • genom övning och reflektion ha utvecklat en förmåga att arbeta effektivt i grupper av olika sammansättningar.