Senast ändrad: 2017-04-05
Godkänd: 2017-04-05

Informationen gäller för studerande som påbörjat studierna läsåret 2017-2018. Det kan ske ändringar i programmets innehåll för årskurs 2-3. Se alltid KTHs hemsida för senaste fastställda utbildningsplan.

Utöver det som specificerats i högskoleförordningen för en teknologie kandidatexamen skall studenterna på programmet uppnå följande mål:

Kunskap och förståelse

  • Tillgodogöra sig en specialiserad utbildning som innehåller djupa fackkunskaper inom ekonomi, informationsteknik, juridik och matematik för att kunna arbeta med kvalificerade uppgifter inom fastighetssektorn.

Färdigheter och förmågor

  • Utveckla en mycket god förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt med företrädare för fastighetssektorn.
  • Utveckla en god förmåga att följa och tillämpa kunskapsutvecklingen inom fastighets- området, både med avseende på praktiskt arbete samt forskningsfronten inom området.
  • Utveckla en god förmåga att självständigt, och i grupp, kunna omsätta kunskaper i praktisk handling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Kandidatprogrammet skall ge studenterna:

· En djup kunskap om fastighetssektorns roll i samhällsbyggandet och hur den kan medverka till att långsiktigt bygga ett hållbart samhälle.

· En god kunskap om rättssystemet som legal infrastruktur för fastighetssektorn.

· Förutsättningar för att göra komplexa bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter för olika typer av projekt inom området fastighetsutveckling och fastighetsförmedling.

· En god förmåga att genom inhämtade kunskaper kunna bedöma hur den egna kompetensen skall utvecklas på sikt och upprätthållas.

Fullständig information om examenskrav för kandidatexamen finns i KTHs lokala examensordning.