Senast ändrad: 2018-12-14
Godkänd: 2018-12-14

Utbildningens upplägg

Läsåret omfattar 40 veckor och är indelat i fyra perioder. Vid behov kan undervisning läggas utanför läsåret. Läsårsindelningen framgår av KTHs studentwebb www.kth.se

Utbildningens struktur

Läsåret indelas i 4 läsperioder och normalt läses flera kurser parallellt. Undervisnings- liksom examinationsformerna varierar från kurs till kurs. Normalt utgörs en del av kursen av föreläsningar som ger en första kontakt med begrepp och teorier. Övningsuppgifter och laborationer förstärker förståelsen för de teoretiska sambanden. Projektarbeten enligt modell från näringslivet har en väsentlig roll i utbildningen. Här ges träning att i grupp ta sig an verklighetsanknutna uppgifter på ett ingenjörsmässigt sätt.

För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan kurserna och fördjupningarna såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna. Inom programmet ges fyra fördjupningar, Industriell ekonomi och produktion, Innovation och design, Robotik och mekatronik samt Säkerhet och ledning av anvancerade system.

Utbildningen avslutas under sista terminen med ett examensarbete som oftast genomförs med uppdragsgivare utanför skolan.

Årskurs 1

En inledande kurs ger studenten perspektiv på teknik och ingenjörsrollen samt grunder i projektarbetsmetodik, gruppdynamik och presentationsteknik. Grundläggande kurser i matematik, materiallära, produktionsteknik, programmering, mekanik, och CAD är den kärna av baskurser som hör till första året.

Årskurs 2

Under andra året läser samtliga fördjupningar kurser inom de teknikvetenskapliga och tekniska tillämpningsämnena. Under året läses ett fördjupningsförberedande kurspaket. Fördjupningarna beskrivs utförligare i bilaga 2.

Årskurs 3

Under tredje året ges fördjupningsspecifika kurser, dessutom valfria kurser om 15 hp. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska och valfria kurser(15 hp). De obligatoriska kurserna definieras för varje årskurs i kurslistor. De olika kursernas mål, behörighetskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.

Undervisnings- och examinationsformerna varierar mellan kurserna. Dessa framgår i respektive kursplan.

För valfria kurser gäller följande begränsningar:

 • Valfri kurs får inte läsas i årskurs 1.
 • Valfri kurs får ej motsvara befintlig programkurs till betydande del
 • Högskoleförberedande kurser får ej medräknas som valfri kurs
 • Valfri kurs kan väljas men bör vara relevant för yrkesrollen som ingenjör

Kurslistor finns i bilaga 1.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Anmälan till kurs på program

Den studerande ska inför varje termin anmäla sig till samtliga kurser som den studerande avser att läsa.
Anmälan till kurs sker via antagning .se

 • 1 - 15 maj inför höstterminen
 • 1 - 15 november inför vårterminen

Om den studerande ej gör sin anmälan via antagning.se beaktas den studerandes ansökan endast i mån av plats.

Anmälan till kurs sker enligt KTHs anvisningar.

Kursregistrering

Registrering på kurs förutsätter att den studerande är antagen till kursen. Vid kursstart ska registrering göras på kurs som den studerande är antagen till. Kursregistrering ska göras individuellt via personlig inloggning på www.kth.se
Den som registrerat sig på en kurs och därefter beslutar sig för att inte fullfölja kursen ska inom tre veckor efter kursstart ta bort kursregistreringen via den personliga inloggningen på www.kth.se

Villkor för deltagande i undervisningen

För studier i årskurs 2:

Minst 45 högskolepoäng ur årskurs 1 skall vara avklarade till och med tentamensperioden i augusti enligt utbildningsplanens kurslista. Studerande som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan. 

För studier i årskurs 3:

Minst 90 högskolepoäng ur årskurs 1 och 2 skall vara avklarade till och med tentamensperioden i augusti enligt utbildningsplanens kurslista. Studerande som inte uppfyller detta krav skall i samråd med studievägledare upprätta en individuell studieplan.
För examensarbete, se separat rubrik.

Från och med höstterminen 2019 ersätts tidigare uppflyttningskrav med krav på särskild behörighet till kurs. krav på särskild behörighet specificeras i kursplanen.

Individuell studieplan 

Studerande som kommit efter med sina studier och inte uppfyller ovan nämnda krav ska i samråd med studievägledningen för programmet upprätta en individuell studieplan för de fortsatta studierna.
Individuell studieplan kan innebära att den studerande ej kan garanteras heltidstudier.

Se KTHs regelverk: www.kth.se

Tillgodoräknanden

Den studerande har möjlighet att ansöka om att få tillgodoräkna sig resultat från kurs/kurser vid annan högskola/universitet inom eller utom landet.
Ansökan görs via blankett som lämnas till utbildningskansliet.

Då betygssystemen skiljer sig kraftigt mellan olika länder översätts inte betygen från utbytesstudier till KTHs betygsskala.

KTH:s policy för tillgodoräkning finns i sin helhet i KTH:s regelverk, www.kth.se

Utlandsstudier

Studenter vid Maskinteknikprogrammet har möjlighet att studera utomlands genom de avtal KTH har med universitet inom och utanför EU. Utbytesstudier kan normalt inte ske under första eller andra årskursen. Det är även möjligt att göra examensarbetet utomlands.

Sista ansökningsdag för utlandsstudier är omkring 15 december för nästkommande läsår.

Examensarbete

I utbildningen ingår i årskurs 3 ett examensarbete som är en kurs på 15 högskolepoäng.

För examensarbetet gäller:

 • Det får påbörjas tidigast efter uppnådda 120 hp samt då slutbetyg föreligger i relevanta kurser, som berör examensarbetets innehåll
 • Det får påbörjas efter att uppgiften godkänts av examinator
 • Det grundas på de kunskaper som inhämtats under studietiden och skall normalt utföras under termin 6
 • Det skall utgöra prov på ett självständigt arbete omfattande teoretisk och/eller experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning och muntlig presentation
 • Handledare utses av examinator

KTH:s regler för examensarbeten finns i KTH:s regelverk, www.kth.se

Examen

Den studerande måste själv ansöka om examen. Ansökan ska göras genom personlig inloggning på www.kth.se där examensansökan finns under rubriken program.

Frivilliga introduktionskurser samt förberedande kurser får ej ingå i examen.
Kurser som innehållsmässigt motsvarar annan eller andra kurser inom programmet kan ej medräknas inom ramen för de 180 högskolepoäng som ligger till grund för examen

För att avlägga högskoleingenjörsexamen i maskinteknik (eng. Bachelor of Science in Engineering, Degree Programme in Mechanical Engineering) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen består av de obligatoriska kurserna, de valbara kurser den studerande följt samt examensarbetet. Studieplanen skall omfatta minst 180 högskolepoäng.

Ansökan om examen görs enligt KTH:s anvisningar, se www.kth.se

KTH:s lokala examensordning finns i KTH:s regelverk, www.kth.se