Senast ändrad: 2020-11-17
Godkänd: 2021-01-13

Utbildningens upplägg

Läsåret

Varje läsår omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelad i två läsperioder.

Utbildningens struktur

Undervisnings- liksom examinationsformerna varierar från kurs till kurs. Normalt utgörs en del av kursen av föreläsningar som ger en första kontakt med begrepp och teorier. Övningsuppgifter och laborationer förstärker förståelsen för de teoretiska sambanden. Projektarbeten enligt modell från näringslivet har en väsentlig roll i utbildningen. Här ges träning att i grupp ta sig an verklighetsanknutna uppgifter på ett ingenjörsmässigt sätt.

Utbildningen består av obligatoriska kurser under de första två åren inklusive val till inriktning inför termin 4. För att skapa en helhet i utbildningen betonas samverkan mellan kurserna och inriktningarna såväl inom varje årskurs som mellan årskurserna.

Utbildningen avslutas under sista terminen med ett examensarbete som oftast genomförs med uppdragsgivare utanför skolan.

Årskurs 1

En inledande kurs ger studenten perspektiv på teknik och ingenjörsrollen samt grunder i projektarbetsmetodik, gruppdynamik och presentationsteknik. Grundläggande kurser i matematik, materiallära, produktionsteknik, programmering, mekanik, och CAD är den kärna av baskurser som hör till första året.

Årskurs 2

Under andra året läser båda inriktningarna kurser inom de teknikvetenskapliga och tekniska tillämpningsämnena. Inriktningarna beskrivs utförligare i bilaga 2.

Årskurs 3

Under tredje året ges inriktningsspecifika kurser, dessutom valfria kurser om 15 hp. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

I utbildningen ingår obligatoriska och valfria kurser. De obligatoriska kurserna definieras för varje årskurs i kurslistor. De olika kursernas mål, behörighetskrav, innehåll samt kursfordringar återfinns i kursplanerna.

Undervisnings- och examinationsformerna varierar mellan kurserna. Dessa framgår i respektive kurs kursplan.

Valfria kurser kan väljas ur KTHs kursutbud. Även kurser från andra högskolor/universitet kan tillgodoräknas om examenskraven uppfylls.

För valfria kurser gäller följande begränsningar:

  • Valfri kurs får inte läsas i årskurs 1
  • Valfri kurs får ej motsvara befintlig programkurs till betydande del
  • Högskoleförberedande kurser får ej medräknas som valfri kurs
  • Valfri kurs kan väljas men bör vara relevant för yrkesrollen som ingenjör

Kurslista finns i bilaga 1.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurser inom programmet samt registrering på kurs. För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls. Krav på särskild behörighet specificeras i respektive kursplan.

Examensarbete

Examensarbete, grundnivå
I utbildningen ingår ett examensarbete för högskoleingenjörsexamen som omfattar 15 högskolepoäng. Examensarbetet utförs på vårterminen i årskurs 3. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Examen

För att avlägga högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik (eng. Bachelor of Science in Engineering, Degree Programme in Mechanical Engineering) krävs godkänt betyg i samtliga kurser som ingår i den studerandes studieplan. Studieplanen ska omfatta 180 högskolepoäng vari ingår ett examensarbete på grundnivå omfattande 15 hp.

Frivilliga introduktionskurser samt förberedande kurser får ej ingå i examen.

Kurser som innehållsmässigt motsvarar annan eller andra kurser inom programmet kan ej medräknas inom ramen för de 180 högskolepoäng som ligger till grund för examen.

Valfria kurser ska bidra till programmålen Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik samt yrkesrollen som högskoleingenjör.

•    Yrkesexamen på grundnivå
      Högskoleingenjörsexamen
      Bachelor of Science in Engineering (180 credits)