Senast ändrad: 2018-01-09
Godkänd: 2018-01-09

Utbildningens upplägg

Programmet omfattar två läsår med två terminer per år. Varje läsår omfattar 40 veckor uppdelade på fyra perioder, där en eller flera kurser läses parallellt. Normal studietakt är 60 högskolepoäng per år. För mer information om läsårets omfattning, tentamens- och omtentamensperioder se "student på KTH/schema" på www.kth.se

År 1 omfattar obligatoriska kurser om 43.5 högskolepoäng. Därutöver väljer studenten rekommenderade och valfria kurser upp till totalt 60 högskolepoäng.

År 2 omfattar obligatoriska kurser om 45 högskolepoäng, inklusive examensarbetet (30 högskolepoäng). Därutöver väljer studenten rekommenderade och valfria kurser upp till totalt 60 högskolepoäng.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Programmet består av obligatoriska, rekommenderade och valfria kurser. De obligatoriska och rekommenderade kurserna finns i bilaga 1. Inom programmet måste de obligatoriska och rekommenderade kurserna omfatta minst 105 högskolepoäng. Valfria kurser för att uppnå programmets omfattning kan också ingå. Studenten kan välja de valfria kurserna fritt, men de bör vara relevanta för den framtida yrkesrollen. 

Undervisnings och examinationsmetoder skiljer sig mellan kurserna. Vanligtvis förklaras koncept och teori inom ett ämne på föreläsningar. Övningar, seminarier och laborationer har som mål att lägga tonvikt på och fördjupa förståelsen för de viktigaste aspekterna av ett ämne.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Villkor för deltagande i utbildningen

Studenter som blir antagna till programmet startar utbildningen i slutet av augusti då även registrering sker. Studenten måste personligen närvara vid registreringen och därefter registrera sig på terminen och till kurserna via den personliga menyn. Kursval för nästkommande termin sker via www.antagning.se senast den 15 november respektive 15 maj.

Minst 45 högskolepoäng måste vara avklarade från ÅK1 för att bli uppflyttad till ÅK2. Detta inkluderar poäng tagna i tentaperioden i augusti. Studenter som inte har lyckats ta 45 högskolepoäng under ÅK1 kan ansöka om dispens hos programansvarige för att få bli uppflyttad ändå.  

Tillgodoräknanden

Studenter har rätt att, på programmet, tillgodoräkna kurser som tidigare lästs på svenska och utländska universitet. Kurserna måste vara på en nivå och ha ett innehåll som överensstämmer med programmets utbildningsmål. Tillgodoräknanden beslutas av programansvarige.

KTH:s riktlinje för tillgodoräknande av högskoleutbildning finns i KTH:s regelverk på www.kth.se.

Utlandsstudier

Utlandsstudier tillåts normalt på internationellt erkända universitet. Universitet och kursval måste godkännas av programansvarige innan utlandsstudierna påbörjas. För mer information, kontakta internationella koordinatorn på Skolan för Bioteknologi.

Examensarbete

Studenter som följer programmet måste utföra ett individuellt arbete i form av ett examensarbete motsvarande 30 högskolepoäng. Större delen av studierna måste vara avklarade innan examensarbetet påbörjas. Det betyder att minst 60 högskolepoäng måste vara avklarade. Av dessa måste minst 30 högskolepoäng vara på avancerad nivå i Bioteknik. Examensarbetets examinator kan ställa ytterligare krav på förkunskaper för att få påbörja examensarbetet.

Studenterna ska genom examensarbetet demonstrera sin förmåga att använda färdigheter som har övats på tidigare programkurser för att utföra ett individuellt arbete. Det är studentens ansvar att hitta ett lämpligt examensarbete med hjälp från KTH.

Examensarbetet ska normalt utföras inom ämnet Bioteknik. Examensarbeten i närliggande områden kan också tillåtas efter godkännande av grundutbildningsansvarige på Skolan för Bioteknologi. För mer information, kontakta studievägledningen på Skolan för Bioteknologi.

Information gällande betygsskala och kriterier på examensarbete hänvisas till kursplanen.

Examen

Kraven för en Teknologie masterexamen från programmet Industriell och miljöinriktad bioteknik uppnås genom att fullfölja programmet. Kraven är:

  • Godkänt slutbetyg i alla obligatoriska kurser.
  • Godkänt slutbetyg i kurser på programmet om minst 120 högskolepoäng.
  • Godkänt slutbetyg i obligatoriska och rekommenderade kurser måste omfatta minst 105 högskolepoäng.

Programmet är utformat så att studenter har uppfyllt Sveriges nationella krav för en Teknologie masterexamen när de har uppfyllt programmets krav.

Ansökan om examen görs via studentens ”Personliga meny” för mer information se www.kth.se

Benämning på examen.
Teknologie masterexamen i Bioteknik

Degree of Master of Science (120 credits) in Biotechnology