Senast ändrad: 2018-01-09
Godkänd: 2018-01-09

Kunskap och förståelse

Efter genomgånget program i Industriell och miljöinriktad bioteknologi skall studenten:

 • ha kunskap och förståelse inom Bioteknik, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.
 • ha fördjupad metodkunskap inom Bioteknik.
 • kunna ta till sig information och kunna kommunicera med experter i närliggande ämnesområden som biologi, fysik, kemi och matematik.
 • kunna utveckla, testa och utvärdera de centrala delarna av en bioprocess.

Färdigheter och förmågor

Efter genomgånget program i Industriell och miljöinriktad bioteknologi skall studenten:

 • ha förmågan att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.
 • ha förmågan att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete.
 •  ha förmågan att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper.
 •  ha sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget program i Industriell och miljöinriktad bioteknologi skall studenten:

 •  ha förmågan att inom Bioteknik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
 •  ha insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
 •  ha förmågan att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

För mer information se "Lokala föreskrifter för examina på grundnivå och avancerad nivå, lokal examensordning" på www.KTH.se