Senast ändrad: 2020-11-10
Godkänd: 2020-11-10

Med utgångspunkt från de mål som specificeras i Högskoleförordningen beskrivs de sammantagna målen för masterprogrammet hållbar produktionsutveckling nedan.

Kunskap och förståelse

Den som utexamineras från programmet ska:

 • Visa kunskap och förståelse inom maskinteknik och hållbar produktionsutveckling, dess vetenskapliga grund och beprövad erfarenhet inom dessa områden
 • Visa brett kunnande inom maskinteknik och väsentligt fördjupade kunskaper inom hållbar produktionsutveckling med fokus på produktionsledning, produktionslogistik och industriell driftssäkerhet. Här ingår generell design och utformning, analys, drift, och optimering av produktionssystem
 • Visa fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom dessa områden
 • Visa fördjupad metodkunskap inom maskinteknik och hållbar produktionsutveckling

Färdigheter och förmågor

Den som utexamineras från programmet ska:

 • Visa förmåga att med helhetssyn kritiskt, självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera komplexa frågeställningar.
 • Visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar.
 • Visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet samt att utvärdera detta arbete.
 • Visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt visa förmåga att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information.
 • Visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning.
 • Visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Den som utexamineras från programmet ska:

 • Visa förmåga att inom maskinteknik och hållbar produktionsutveckling göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete.
 • Visa insikt om möjligheter och begränsningar inom såväl vetenskapen, generellt och mer specifikt inom hållbar produktionsutveckling, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter.
 • Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin fortlöpande kunskapsutveckling.