Senast ändrad: 2020-01-13
Godkänd: 2020-01-13

För antagning krävs uppfyllande av grundläggande behörighet samt följande krav på särskild behörighet:

en svensk eller utländsk examen, motsvarande en kandidatexamen om 180 högskolepoäng, med minst en nivå i matematik och datalogi som motsvarar följande kurser vid KTH: SF1624 Algebra och geometri, SF1625 Envariabelanalys, SF1626 Flervariabelanalys, SF1901 Sannolikhetsteori och statistik, DD1337 Programmering och DD1338 Algoritmer och Datastrukturer.

Urval
Om antalet sökande överstiger antalet tillgängliga platser kommer ett urval att göras baserat på följande kriterier:

1. Utvärdering av universitet
2. Betyg från tidigare studier
3. Studiemotivation.

Meritvärderingen görs i skala 1-75.