Senast ändrad: 2011-10-04
Godkänd: 2011-10-04

Utbildningens upplägg

Utbildningens upplägg

Utbildningen vid KTH omfattar en termin om cirka 4.5 månader uppdelad i 2 läsperioder där varje läsperiod avslutas med en tentamensperiod. Terminen vid KTH består huvudsakligen av obligatoriska kurser i ämnena optik, fiberoptisk kommunikation och laserteknik. Kurser i fotonik, optiska nätverk, avancerade halvledarmaterial och svenska språket och är villkorligt valbara. En del av studenterna kan sedan återvända till KTH för examensarbete under fjärde terminen.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Kurserna är obligatoriska eller villkorligt valbara. Efter ansökan kan studenter tillåtas läsa extra kurser som anges i slutbetyget men som inte kan ersätta de obligatoriska eller villkorligt valbara för att uppnå kraven för examen.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

På KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på avancerad nivå och för examensarbete. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används för delmoment i vissa kurser, såsom laborationer, samt som slutbetyg i ett fåtal mindre kurser bland de villkorligt valbara. De övriga universiteten i konsortiet använder olika nationella betygssystem. Konsortiet har överenskommit att använda det relativa betygsskalan i European Credit Transfer System (ECTS) vid jämförelser av studenters prestationer vid olika universitet.

Villkor för deltagande i utbildningen

Varje student som antagits till masterprogram i Fotonik antas till de obligatoriska kurser som hör till en viss programtermin efter terminsregistrering på programterminen. Val av villkorligt valfria kurser görs av studenten inför andra terminen i årskurs 1. Valet begränsas till de kurser som anges som villkorligt valfria i kurslistan i bilaga 1. Terminsregistrerade studerande betraktas som förväntade studerande på obligatoriska kurser samt på kurser för vilka kursval gjorts. Studerande anmäler sitt deltagande i varje enskild kurs till kursansvarig lärare i början på kursomgången. Studerande anmäler också eventuellt avbrott på kursomgången till kursansvarig lärare. Villkor för uppflyttning till årskurs 2 och för påbörjan av examensarbete är att de universitet där första året följts meddelat konsortiet att årskursen fullgjorts.

Tillgodoräknanden

KTHs policy för tillgodoräknande: KTHs regelverk

Utlandsstudier

Alla studenter studerar i tre olika länder under programmet, som en följd av Europeiska kommissionens riktlinjer för mobilitet i Erasmus Mundus.

Examensarbete

För masterexamen i Fotonik skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom Fotonik. Ämne för examensarbete får väljas av studenten bland erbjudna examensarbetsämnen vid det universitet där den fjärde terminen ska tillbringas. Betygssättning av examensarbete vid KTH görs i skalan A-F enligt KTHs riktlinjer samt enligt riktlinjer fastställda av ICT-skolan. A-E är godkända betyg.

Examen

Masterexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar och examensarbete om totalt minst 120 högskolepoäng. Benämningen på examen vid KTH är "Teknologie masterexamen", översatt till engelska som "Degree of Master of Science (two years)". Examen erhålls efter ansökan. 

KTHs lokala examensordning