Utbildningens genomförande

Masterprogram, systemteknik och robotik (TSCRM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2020-02-21
Godkänd: 2020-02-21

Utbildningens upplägg

Varje läsår omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelad i två läsperioder.

Utbildningen omfattar 2 års heltidsstudier (120 hp) varav ett halvårs examensarbete (30 hp). Utbildningen inleds med ett antal obligatoriska kurser under första året för att säkerställa en viss nivå av kunskap inom utbildningens kärnämnen och på så vis ge den breda basen som behövs för att arbete med komplexa system. Det andra året kan studenterna under första halvan specialisera sina studier och under andra halvan genomförs examensarbetet.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurser inom programmet samt registrering på kurs.

För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls. Krav på särskild behörighet specificeras i respektive kursplan.

Examensarbete

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen och omfattar 30 högskolepoäng. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Examensarbetet ska genomföras inom huvudområdet för utbildningen. Examensarbetet utförs individuellt och skall vara inom ett område motsvarande kurserna som studenten har läst. Innan examensarbetet påbörjas måste det godkännas av examinator samt av programansvarig.

Examen

Studenter som har avslutat det tvååriga masterprogrammet i systemteknik och robotik kan ansöka om en Teknologie masterexamen.

För masterexamen inom systemteknik och robotik ska den studerande uppfylla målen enligt de nationella examenskraven och ha fullgjort kurser om 120 högskolepoäng, varav:

  • samtliga obligatoriska kurser beroende på spår

  • tillräckligt många av de villkorligt valbara kurserna beroende på spår

  • minst en och högst två valbara icke-tekniska kurser

  • minst en projektkurs inom studieområdet

  • valbara kurser upp till 90 högskolepoäng i kurser

  • examensarbete motsvarande 30 högskolepoäng

Huvudområdet för examen anges i examensbevisets textdel.