Senast ändrad: 2020-02-17
Godkänd: 2020-02-17

Utbildningens upplägg

Varje läsår omfattar två terminer om 20 veckor vardera. Varje termin är indelad i två läsperioder. Varje kurs i programmet erbjuds i en viss period.

Kurser

Utbildningen sker i kursform. Kurslistor finns i Bilaga 1: Kurslista

60 hp måste erhållas från obligatoriska kurser (detta inbegriper examensarbete), 30 hp måste erhållas från villkorligt valfria kurser för respektive spår och 30 hp valfria kurser får läsas.

Programmet erbjuder två specialiseringsspår: programvaruteknik och data science.

Betygssystem

För kurser på KTH används en sjugradig målrelaterad betygsskala A-F som slutbetyg för kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. Betygen godkänd (P) och underkänd (F) används som slutbetyg då särskilda skäl föreligger.

Betygsskala framgår av respektive kursplan.

Villkor för deltagande i utbildningen

För deltagande krävs antagning till kurser inom programmet samt registrering på kurs.

För fortsatta studier krävs att särskild behörighet till kurs uppfylls. Krav på särskild behörighet specificeras i respektive kursplan. 

Examensarbete

Examensarbetskursen utgör den avslutande delen av utbildningen. Examensarbetet kan påbörjas när kursens särskilda behörighetskrav är uppfyllda.

Examen

Examen benämns ”Teknologie masterexamen”. Huvudområdet anges i examensbevisets textdel. I examensbevisets textdel anges det utbildningsprogram, Programvaruteknik för distribuerade system, som den studerande genomgått.