Senast ändrad: 2011-03-15
Godkänd: 2011-03-15

Utöver de mål som specificeras i Högskoleförordningen skall en magister som utexaminerats från Tillämpad logistik vid KTH visa:

Kunskap och förståelse

  • god insikt i att logistik är en viktig faktor då det gäller att skapa konkurrenskraft och lönsamhet i ett företag
  • god insikt i att logistik i första hand handlar om att få ett företags flöden att fungera på ett kundanpassat och kostnadseffektivt sätt
  • god insikt i att logistik är något som berör hela företaget och inte bara en del av det dvs ha tillägnat sig en helhetssyn på ett företags flöden

Färdigheter och förmågor

  • god förmåga att utifrån sin kunskap om de olika aktiviteterna i flödet kunna se helheten och förstå hur det egna agerandet påverkar resultatet för helheten
  • god förmåga att kunna förändra sin del av logistiken på ett sådant sätt att det gynnar helheten och inte leder till suboptimeringar
  • god förmåga att i grupp och självständigt kunna identifiera, analysera och lösa olika typer av logistiska problemställningar på ett akademiskt metodmässigt sätt
  • god förmåga att kunna presentera och kommunicera utarbetade logistiska förslag

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • god förmåga att förutsättningslöst och utifrån en teoretisk referensram angripa olika logistiska problemställningar
  • ha förståelse för att logistik är ett tvärvetenskapligt förhållningssätt som kan beröra alla etablerade funktioner i ett företag
  • kunna värdera olika logistiska lösningar utifrån deras samlade ekonomiska konsekvenser för företaget

KTHs lokala examensordning finns i KTHs regelverk. www.kth.se