Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, tillämpad matematik och beräkningsmatematik (TTMAM), Utbildningsplan för kull HT2019

Spår, beräkningsmatematik (COMA)

Datorsimuleringar har växt fram som ett mycket viktigt verktyg för att göra upptäckter och skapa ny kunskap, såväl i industrin som inom vetenskaplig forskning. Stora tillämpningsområden är tex strömningsmekanik, klimat/meteorologi, materialfysik och virtuell design. Spåret Beräkningsmatematik behandlar primärt den matematiska grunden för datorsimuleringar, som numerisk analys och matematisk modellering, men även viss tillämpad datavetenskap, som visualisering och programmering av hög-presterande datorer.

Spår, matematik för datavetenskap (DAVE)

Den teknologiska utvecklingen och den ökande tillgången till information bidrar till uppkomsten av massiva och komplexa datamängder.  Flera vetenskapliga områden bidrar till analys av sådan data i kontaktytan mellan matematik, statistik, optimering och beräkningsbaserad inlärning. Att ta optimala beslut under osäkerhet i sådana sammanhang fordrar matematisk modellering, metoder för att upptäcka egenskaper hos data, optimering av besluttsstrategier och modellparametrar, dimensionreduktion samt storskaliga beräkningar. Dataanalys baserad på tillämpad matematik har potential att förändra sättet att bedriva naturvetenskap, företagsveksamhet och samhällsvetenskap.

Spår, finansiell matematik (FMIA)

Finansiell matematik behandlar matematisk modellering av finansiella marknader, riskvärdering och riskhantering samt optimering av värdeportföljer. Inriktningen ger en bred kompetens inom dessa områden.

Eftersom ekonomiska variationer (börskurser, priser osv) är typexempel på slumpmässiga variationer, är den finansiella matematiken i stor utsträckning en del av den matematiska statistiken. En styrka med inriktningen är att den kompetens den ger är tillämplig i vitt skilda sammanhang och att den därför inte innebär en specialisering endast mot finasiella marknader.

Spår, optimeringslära och systemteori (OPST)

Optimeringslära och systemteori är ett tillämpat matematiskt ämne som omfattar konsten att göra något så bra som möjligt under givna förutsättningar, samt teorin om matematisk modellering, analys och styrning av dynamiska system. Ämnet kan tillämpas inom bl. a. operationsanalys, ekonomi, biologi, robotik, reglerteknik och signalbehandling. Spåret inom masterutbildningen ger kunskap och kompetens att hantera olika optimerings problem, att bygga upp och analysera matematiska modeller för tekniska system, och konstruera algoritmer för styrning och filtrering av sådana system.