Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

HM1012 Industridesign med färg och form II 7.5 credits

Kurs-PM HT 2021-50051

Version 1 – 2021-10-01 14:52:54

Kursomgång

HT 2021-1 (Startdatum 2021-08-30, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Kurs-PM HT 2021

Rubriker markerade med en asterisk ( * ) kommer från kursplan version HT 2019

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Design i integrerad produktutveckling, funktionella och estetiska krav, formgivning, färgsättning, designhistoria, skisser, framtagning av visualiseringsmodeller.

Kursen är upplagd så att kursdeltagaren ska kunna följa en hel designprocess på såväl ett teoretiskt som ett praktiskt sätt från början till slut.

I kursen genomförs ett projekt i industridesign. Med designprocessen som utgångspunkt ingår föreläsningar om och övningar i:

 • Industridesignerns arbete från idé till färdig produkt
 • Skissteknik och modellarbete
 • Formgivning och färgsättning
 • Dokumentation och presentationstekniker

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge kunskaper om betydelsen av industridesign i produktutvecklingsarbete, samt om arbetsmetoder för formgivning av produkter och framtagning av visualiseringsmodeller för att studenterna skall kunna utnyttja dessa i sin ingenjörsroll.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • Beskriva och förklara olika arbetsmetoder inom industridesign
 • Redogör för vilka krav som brukaren ställer på produkten och ha analysmetoder för detta
 • Använda och välja skiss- och digitala modellmetoder från designprocessens olika faser
 • Beskriva och förklara formlära, formanalys, färglära, färgsättning, grafik och produktgrafik
 • Beskriva och använda framtagning av digitala visualiseringsmodeller
 • Använda olika presentationstekniker

Detaljplanering

 

LM1

LM2

LM3

LM4

LM5

LM6

ÖVN1.1 Färglära

 

 

 

 

 

x

ÖVN1.2 Skissteknik (perspektivlära) del 1

 

 

x

 

 

 

ÖVN1.3 Skissteknik (perspektivlära) del 2

 

 

 

 

 

 

ÖVN1.4 Kreativitet: Idégenerering

 

x

x

 

 

 

ÖVN1.5 Digital visualisering: KeyShot del 1

 

 

x

 

x

x

INL1.1 Design – teori & diskussion (färglära)

 

x

 

x

 

 

INL1.2 Design – teori & diskussion (Vad är bra design?)

 

x

 

x

 

 

INL1.3 Kreativitet: Idégenerering

x

 

x

 

 

x

INL1.4Visualisering KeyShot del 2

 

 

 

 

x

x

PRO1 Individuellt designprojekt

x

x

x

x

 

x


Schema HT-2021-1174

Förberedelser inför kursstart

Kurslitteratur

Åsa Wikberg Nilsson, Åsa Ericson och Peter Törelind, Design: Process och metod, studentlitteratur AB, ISBN: 978-91-44-10885-8

Examination och slutförande

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 2,0 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • PROA - Projekt, 4,0 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVNA - Övningsuppgifter, 1,5 hp, Betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Avsnittet nedan kommer inte från kursplanen:

ÖVN1 Övningsuppgifter 1,5 hp, betygsskala P/F

Detta examinationsmoment består av obligatoriska övningar(P/F). För att få P på hela momentet krävs att man aktivt deltagit och genomfört övningarna.

 • ÖVN 1.1 Skissteknik (perspektivlära) del 1

 • ÖVN 1.2 Skissteknik (perspektivlära) del 2

 • ÖVN 1.3 Kreativitet: Idégenerering

 • ÖVN 1.4 Färglära

 • ÖVN 1.5 Digital visualisering: KeyShot del 1

 

INL1- Inlämningsuppgifter 2 hp, betygsskala: A-F, inkl. Fx

Detta examinationsmoment består av fyra individuella inlämningar.

 • INL 1.1 Design – teori & diskussion (färglära)

 • INL 1.2 Design – teori & diskussion (Vad är bra design?)

 • INL 1.3 Kreativitet: Idégenerering

 • INL 1.4 Visualisering KeyShot del 2

 

PRO1 - Projekt, 4 hp, betygsskala: A-F, inkl Fx

Detta examinationsmoment består av ett större arbete som berör mål 1, 2, 3, 4 och 6.
Projektet ska genomföras individuellt.

 

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Ingen information tillagd

Fakta om kursomgång

Startdatum

2021-08-30

Kursomgång

 • HT 2021-50051

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

ITM/Hållbar produktionsutveckling

Kontakter