Skip to main content

LH225V Genusforskning och jämställdhet i teknisk högre utbildning 4,5 hp

Kurs-PM VT 2022-1

Version 1 – 2022-02-04 14:24:48

Kursomgång

VT 2022-1 (Startdatum 2022-01-18, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

ITM/Lärande

Kurs-PM VT 2022-1

Presentation av kursen

Denna kurs ska både bidra med god kunskap om genusforskning och jämställdhet, samt ge grunder för hur denna kunskap på olika sätt kan användas för det högskolepedagogiska arbetet, både i klassrummet, i programutvecklingen samt i lärmiljöer och organisatoriskt utvecklingsarbete av högre utbildningsinstitutioner. Lärare ska kunna diskutera hur ett genusperspektiv kan integreras i sin undervisning, dvs. hur ett genusperspektiv skulle kunna utveckla ämnesinnehållet. Vidare ska lärare kunna arbeta för en könsmedveten pedagogik och integreringen av kunskap om jämställdhet i sin undervisning, i utveckling av lärmiljöer och utbildningsprogram. Syftet är att KTH:s utbildningar, lärmiljöer och organisation ska kännetecknas av jämställdhet, samt att bidra med en kunskapsutveckling inom KTH:s teknikområden med fokus på genus och jämställdhet.

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Denna kurs ska både bidra med god kunskap om genusforskning och jämställdhet, samt ge grunder för hur denna kunskap på olika sätt kan användas för det högskolepedagogiska arbetet, både i klassrummet, i programutvecklingen samt i lärmiljöer och organisatoriskt utvecklingsarbete av högre utbildningsinstitutioner.

Lärare ska kunna diskutera hur ett genusperspektiv kan integreras i sin undervisning, dvs. hur ett genusperspektiv skulle kunna utveckla ämnesinnehållet. Vidare ska lärare kunna arbeta för en könsmedveten pedagogik och integreringen av kunskap om jämställdhet i sin undervisning, i utveckling av lärmiljöer och utbildningsprogram. Syftet är att KTH:s utbildningar, lärmiljöer och organisation ska kännetecknas av jämställdhet, samt att bidra med en kunskapsutveckling inom KTH:s teknikområden med fokus på genus och jämställdet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna:

  1. Beskriva och diskutera centrala begrepp, teorier och metoder inom genusforskning samt analysera begreppens förhållande till det egnaämnesområdet
  2. Planerakurserutifrånettintegreratgenusperspektivpådetegnaämnetsinnehåll,genomatt analyseraochutveckla kurslitteratur,lärandemålochexamination
  3.  Analysera, synliggöra och problematisera betydelser av kön i den högre utbildningens struktur och konkreta undervisningsformer ochpraktik
  4. Utvärdera och utveckla undervisningens struktur och praktik genom att implementera en könsmedveten pedagogik och kunskapomjämställdet
  5. Arbeta för samarbete bland lärare och studenter inom institutioner, spår eller utbildningsprogram med syfte att analysera och utvecklajämställdhetsintegrationen, könsmedvetna pedagogiska arbetsformer och ämnesmässiggenusutveckling

Förberedelser inför kursstart

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala

P, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgift, 1,5 hp, Betygsskala: P, F
  • SEM1 - Seminarie, 3,0 hp, Betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för kursdeltagare med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka kursdeltagare.

(Avsnittet nedan ingår inte i kursplanen)

Inlämningsuppgift ( INL1 )

Seminarie ( SEM1 )

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Ingen information tillagd

Fakta om kursomgång

Kursen ges av

ITM/Lärande

Undervisningsspråk

Svenska

Kursomgång

VT 2022-1 (Startdatum 2022-01-18, Svenska)