Skip to main content

LS1420 Tyska A1 för ingenjörer 7,5 hp

Kurs-PM HT 2021-1

Version 1 – 2021-12-03 09:39:32

Kursomgång

HT 2021-1 (Startdatum 2021-09-01, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

ITM/Lärande

Kurs-PM HT 2021-1

Presentation av kursen

Vill du utöka dina språkkunskaper med ett av de viktigaste språken inom näringslivet? Då kan du med denna kurs lägga en bra grund i det tyska språket och bl.a. snabbt uppnå en läsförståelse som ligger långt över nybörjarnivå.

Kursen ges HT 22 som 'blended' undervisning, dvs. vi har tillfällen både online och på campus. 

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Genomgång av grunderna i tysk grammatik samt uttal och intonation. Träning av hörförståelse och muntlig kommunikation. Läsförståelseövningar kring enkla texter med varierande innehåll. Skrivövningar. Realiainslag om tysktalande länders kultur, samhällen och tekniska utveckling.

Lärandemål

Lärandemålen för kursen ligger huvudsakligen på nivåerna A1/A2 enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk och syftar till att stärka studentens globala kompetens. 

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

• använda språket muntligt och skriftligt i enkla vardagliga situationer (A1)
• förstå och redogöra på svenska för information från olika elementära texter (A1/A2)
• identifiera fakta ur enkla autentiska texter (A2)
• identifiera huvudinnehållet i en kortare muntlig presentation om kända ämnen (A2)

Förberedelser inför kursstart

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas inför kursstart.

Rekommenderad referenslitteratur och e-resurser anges i kurs-PM eller på liknande sätt.

Examination och slutförande

Betygsskala

P, F

Examination

  • KONA - Kontrolluppgift, 1,5 hp, Betygsskala: P, F
  • LEXA - Löpande examination, 6,0 hp, Betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

(Avsnittet nedan ingår inte i kursplanen)

Kontrolluppgift ( KONA )

Löpande examination ( LEXA )

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända
75 % närvarokrav

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Ingen information tillagd

Fakta om kursomgång

Kursen ges av

ITM/Lärande

Undervisningsspråk

Svenska

Kursomgång

HT 2021-1 (Startdatum 2021-09-01, Svenska)

Kontakter