Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LS1433 Franska A2 för ingenjörer 7.5 credits

Kurs-PM VT 2024-60447

Version 1 – 2023-12-29 11:13:27

Kursomgång

VT 2024-60447 (Startdatum 2024-01-16, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

ITM/Lärande

Kurs-PM VT 2024

Presentation av kursen

För dig som behöver öva och utveckla dina tidigare kunskaper kommer kursen att ta upp dina färdigheter till ytan och stimulera din individuella målsättning. Många interaktiva övningar som hjälper dig att "våga prata" med en viss fokus på professionnella situationer och frågor relaterade till ingenjörsstudier.

Rubriker markerade med en asterisk ( * ) kommer från kursplan version HT 2019

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Fördjupning av den grundläggande franska grammatiken. Träning av hörförståelse och muntlig kommunikation. Läsförståelseövningar av texter med allmänt och tekniskt innehåll. Skrivövningar.

Lärandemål

Lärandemålen för kursen ligger på nivå A2 enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk och syftar till att stärka studentens globala kompetens.

Efter fullgjord kurs skall studenten, utöver vad som framgår av kurser på lägre nivå, kunna:

• använda språket muntligt och skriftligt i vardagliga situationer och enkla arbetssituationer (A2)

• förstå och urskilja huvudinnehållet i tydligt standardtal om välkända ämnesområden (A2)

• identifiera och redogöra på svenska för fakta ur enkla autentiska texter med fackspråklig anknytning (A2)

• hålla en kortare, individuellt utarbetad presentation (A2)

Förberedelser inför kursstart

Kurslitteratur

Kurslitteratur meddelas inför kursstart.

Rekommenderad referenslitteratur och e-resurser anges i kurs-PM eller på liknande sätt.

Examination och slutförande

Betygsskala

P, F

Examination

  • KONA - Kontrolluppgift, 1,5 hp, Betygsskala: P, F
  • LEXA - Löpande examination, 6,0 hp, Betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända
75 % närvarokrav

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Ingen information tillagd

Fakta om kursomgång

Startdatum

2024-01-16

Kursomgång

  • VT 2024-60447

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

ITM/Lärande

Kontakter

Kursansvarig

Lärare

Examinator