Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

LS2436 Franska B2 för ingenjörer 7.5 credits

Kurs-PM VT 2024-60480

Version 1 – 2023-12-29 11:19:31

Kursomgång

VT 2024-60480 (Startdatum 2024-01-16, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

ITM/Lärande

Kurs-PM VT 2024

Rubriker markerade med en asterisk ( * ) kommer från kursplan version HT 2019

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Övningar i olika situationer som kräver ett nyanserat språkbruk (t.ex. presentationer, samtal, diskussioner). Analyser av tekniska och vetenskapliga texter inom olika fackområden (t.ex. hållbar utveckling, teknologiska genombrott). Skriftlig produktion (t. ex. sammanfattningar, kommentarer, korrespondens).

Lärandemål

Lärandemålen för kursen ligger huvudsakligen på nivå B2 enligt GERS, Gemensam europeisk referensram för språk och syftar till att stärka studentens globala kompetens.

Efter fullgjord kurs skall studenten, utöver vad som framgår av kurser på lägre nivå, kunna:

Generellt mål
Särskilja stilnivåer (vardagligt och formellt språk) och anpassa sitt språkbruk efter situationen (B2)

Hörförståelse
• förstå längre muntliga framställningar på ett formellt och avancerat språk inom allmänna
ämnesområden och kända fackämnen (B2)

Läsförståelse
• redogöra för längre texter inom specialiserade områden (B2)

Muntlig interaktion och produktion
• ta aktiv del i diskussioner och kunna förklara och argumentera för sina åsikter om välkända
ämnen (B2)
• ge en individuellt utarbetad presentation av fackspråklig karaktär på ett nyanserat språk (B2)

Skriftlig produktion
• författa olika texttyper av allmän och fackspråklig karaktär (B2)

Förberedelser inför kursstart

Kurslitteratur

Ingen information tillagd

Examination och slutförande

Betygsskala

P, F

Examination

  • KONA - Kontrolluppgift, 1,5 hp, Betygsskala: P, F
  • LEXA - Löpande examination, 6,0 hp, Betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examinator beslutar, i samråd med KTH:s samordnare för funktionsnedsättning (Funka), om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning. Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Samtliga examinationsmoment godkända
75 % närvarokrav

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Ingen information tillagd

Fakta om kursomgång

Startdatum

2024-01-16

Kursomgång

  • VT 2024-60480

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

ITM/Lärande

Kontakter

Kursansvarig

Lärare

Examinator