Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

MJ2612 Lärande och hållbar utveckling 6.0 credits

Kurs-PM HT 2021-50429

Version 2 – 2021-08-25 13:06:26

Kursomgång

HT 2021-1 (Startdatum 2021-08-30, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Kurs-PM HT 2021

Rubriker markerade med en asterisk ( * ) kommer från kursplan version HT 2020

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

 • Hållbar utveckling med fokus på ekologisk och social hållbarhet inkl miljöetik
 • Hot mot och åtgärder för hållbar utveckling kopplat till case studies, teknikens roll och den egna livsstilen.
 • Teknikens roll för en hållbar samhällsutveckling (strategier, systemanalytiska angreppssätt)
 • Ekonomiska och juridiska styrmedel och verktyg (Sveriges miljömål, miljöbalken, utsläppsrätter mm, ISO 14 000
 • Didaktisk analys och reflektion kring relationen undervisning, lärande och hållbar utveckling.
 • Skilda teoretiska perspektiv på lärande i hållbar utveckling.
 • Orientering i styrdokument kring utbildning för hållbar utveckling.
 • Metoder för planering, genomförande och utvärdering av undervisning för hållbar utveckling.

Kursen kommer att baseras på projektarbete och seminarier samt föreläsningar

Lärandemål

Det övergripande syftet med kursen är att ge en överblick över Hållbar Utveckling och att skapa förutsättningar för lärande i Hållbar Utveckling. Fokus ligger dels på de hot och möjligheter vår livsstil och teknisk utveckling kan ha på en Hållbar Utveckling dels på hur teorier om lärande för Hållbar Utveckling kan omsättas vid planering, genomförande och utvärdering av undervisning.

Efter fullföljd kurs skall studenten kunna:

 • Förklara begreppet Hållbar utveckling (HU)och beskriva hoten mot HU utifrån en verksamhet och vår livsstil.
 • Föreslå och motivera strategier och åtgärder för olika möjligheter att främja en hållbar utveckling utifrån ett systemanalytiskt perspektiv.
 • Ange och beskriva de styrmedel och verktyg som man inom industri och samhälle använder för att minska miljöbelastningen från en produkt eller verksamhet.
 • Reflektera över ingenjörens och utbildarens roll för en Hållbar Utveckling.
 • Beskriva och analysera sociala, ekonomiska och ekologiska aspekters inverkan på utbildning i Hållbar Utveckling.
 • Utifrån teorier om lärande i Hållbar Utveckling planera, genomföra och utvärdera undervisning.
 • Använda didaktisk teori för att ta ställning till och göra medvetna val av innehåll och undervisningsmetoder.
 • Söka information från den vetenskapliga litteraturen och sammanfatta den i en skriftlig rapport samt kritiskt granska en annan grupps arbete

Läraktiviteter

Syfte och struktur

Syftet är att studera och analysera ur ett didaktiskt perspektiv hur en verksamhet (företag, skola, myndighet eller organisation) jobbar med HU. Man kan sammanfatta kursen med att den skall förbereda er för ett arbete (inom skola eller företag) där ni skall kunna svara på frågan: ”Om du blir anställd av detta företag, vilka fysiska/didaktiska åtgärder skulle du genomföra/undersöka vidare för att stärka företagets HU arbete?” alternativt ”Om du blir anställd som förstelärare inom en gymnasieskola och förväntas leda skolans arbete inom HU - vilka fysiska/didaktiska åtgärder skulle du genomföra/undersöka vidare för att stärka skolans HU arbete?”

Kursen kommer att ge er de verktyg ni behöver för att kunna analysera verksamheters hållbarhetsarbete. Problemställningar och frågor tas fram av studenterna och föreläsningar, litteratur, seminarier och studiebesök skall hjälpa er att studera verksamheten och analysera verksamhetens HU arbete ur ett didaktiskt perspektiv.

Kursen baseras på ett större projektarbete och kompletteras med föreläsningar, seminarier, litteratur och studiebesök kopplade till projektet. I projektet tas både verksamhetsaspekter och didaktiska aspekter upp.

En kompletterande föreläsning av en rektor från en gymnasieskola ges för att se hur man inom skolan jobbar med HU och för att ge insikt i hur kopplingen av vad man lär sig om HU frågor i företag kan kopplas till HU arbete i skolan. Både utifrån skolans arbete inom organisationen och hur undervisningen kan kopplas till detta. Inför föreläsningen skall litteratur läsas och frågeställningar formuleras.

Projektet kan ses som en förberedelse till ett exjobb – det bör utgå från en problembeskrivning och mynna i ett åtgärdsförslag som kan formuleras tex som: ”Om du blir anställd av detta företag, vilka fysiska/didaktiska åtgärder skulle du genomföra/undersöka vidare för att stärka företagets HU arbete?”. Tanken är att om företaget är intresserat så skall studenten kunna jobba vidare med dessa frågeställningar i ett ev exjobb. Problem och frågor skall alltså arbetas fram utifrån ett vetenskapligt arbetssätt. 

Föreläsningarna är ofta kopplade till seminarier och är mestadels obligatoriska. Dessa tillfällen skall även tjäna som input till projektet. Inför föreläsningar och seminarier krävs inläsning av viss litteratur och annan förberedelseDetta beskrivs närmare i schemat för de olika träffarna.

Litteraturen består dels av en ”baslitteratur” som även examineras på tentamen och dels av ”extralitteratur” i form av fördjupande artiklar som är kopplade till de olika seminarierna. Denna ”extralitteratur” examineras inte på tentan men kan hjälpa dig att få en bättre grund att stå på för ett högre betyg på tentan.

Förberedelser inför kursstart

Kurslitteratur

Baslitteratur (ingår i tentamensexaminationen):

 • Hållbar utveckling – en introduktion för ingenjörer och andra problemlösare, (benämnd HU boken i schemat) Fredrik Gröndahl och Magdalena Svanström, 2010. (Finns att köpa på kårbokhandeln) – Hela boken ingår
 • Utdrag ur boken The Relevance of Environmental Ethical Theories for Policy Making"- pdf på Canvas
 • Skolverksmodul Hållbar utveckling 2019 – pdfer på Canvas

Examination och slutförande

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgift, 0 hp, Betygsskala: P, F
 • PRO1 - Projekt, 2,5 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SEM5 - Seminarium, 0,5 hp, Betygsskala: P, F
 • SEM6 - Seminarium, 0,5 hp, Betygsskala: P, F
 • SEM7 - Seminarium, 0,5 hp, Betygsskala: P, F
 • TEN1 - Tentamen, 2,0 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Avsnittet nedan kommer inte från kursplanen:

Examination sker genom godkännande av ett antal moment (SEM5, 6 och 7 samt projektet PRO1) samt en frivillig tentamen för högre betyg. Tentamen baserad på två större frågeställningar kopplade till projektet och litteraturen. Denna kan bygga på en fiktiv verksamhet på vilket man skall applicera sina teoretiska kunskaper. Vid tentamen är det tillåtet att ta med kurslitteratur i pappersformat och egna anteckningar.

Projektet (slutrapporten) betygsätts F/E/C. För kriterier se målmatrisen i kursPM. Ett E ger ett bonus motsvarande E på tentamen och ett C på projektet ger en bonus med ett steg på tentabetyget (se målmatris i kursPM). Tentamen ges på kurslitteraturen och motsvara frågor för högre betyg i matrisen. Denna bonus gäller bara fram till nästa ordinarie tentamensomgång. Ett exempel på en ”C” rapport kommer att läggas upp på Canvas efter att ni valt företag.

Alla schemalagda kurstillfällen markerade med en asterix (*) är obligatoriska. Missar man ett tillfälle krävs kompletterande inlämningsuppgift för att bli godkänd 

För erhållande av betyget godkänt erfordras:

 • Godkänd närvaro på obligatoriska moment
 • Godkänd tentamen (som alltså kan erhållas med godkänt projektarbete) TEN1; 2hp
 • Godkända seminarier (SEM5; 0,5hp, SEM6; 0,5hp, SEM7; 0,5h)
 • Godkänd Reflektionsuppgift (INL1; 0p) samt
 • Godkänt projektarbete, PRO1; 2,5hp.

Plussning är ej möjlig

Målrelaterade betygskriterier/bedömningskriterier

Nås via Canvas för kursen eftersom pdf inte gick att ladda ner här

Möjlighet till plussning

Ej möjligt

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Avsnittet nedan kommer inte från kursplanen:

Plagieringskontroll genomförs på inlämnade uppgifter. För information om detta se: Fusk och Plagiering

Ytterligare Information

Ingen information tillagd

Fakta om kursomgång

Startdatum

2021-08-30

Kursomgång

 • HT 2021-50429

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

ABE/Hållbarhet och miljöteknik

Kontakter