Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SK1110 Elektromagnetism och vågrörelselära 7.5 credits

Kurs-PM VT 2021-60742

Version 1 – 2020-12-30 08:54:49

Kursomgång

SK1110 P3 (Startdatum 2021-01-18, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kurs-PM VT 2021

Presentation av kursen

Grundläggande kurs i klassisk fysik.

Rubriker markerade med en asterisk ( * ) kommer från kursplan version HT 2008

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Elstatik: fältstyrka och potential, Gauss' sats, metaller och dielektrika, kondensatorn, elektrostatisk energi.

Magnetfält: Uppkomst, kraftverkan, magnetiska material och kretsar, magnetisk energi. Tekniska tillämpningar. Elektromagnetisk induktion. Grundläggande vågbegrepp. Något om mekaniska vågor och akustik.

Elektromagnetiska vågor: Alstring, polarisation, interferens och diffraktion, tekniska tillämpningar. Lasern. Koherens. Grundläggande geometrisk optik.

Lärandemål

Teknologen ska efter kursen kunna:

 • lösa tekniska problem relevanta för sitt program som har samband med elektriska och magnetiska fält samt mekaniska och elektromagnetiska vågor
 • förklara fysikaliska problem, villkor och begränsningar för icketekniskt utbildade samarbetspartners
 • göra storleksordnings- och rimlighetsuppskattningar i fysikaliska frågeställningar
 • använda och förstå begränsningarna i fysikaliska mätmetoder och instrument
 • i text och diagrammatiskt utvärdera och redovisa fysikaliska mätningar.

Med "fysikaliska" avses ovan den del av fysiken som ingår i kursinnehållet nedan.

Läraktiviteter

Kursens olika delar omfattar:

 • föreläsningar som ges på distans via Zoom enligt schema
 • räkneövningar som ges på distans via Zoom enligt schema
 • räknestugor som ges på distans via Zoom enligt schema
 • laborationer som sker i grupp, delvis på plats och delvis på distans
 • inlämningsuppgifter som görs via Canvas
 • tentamen som genomförs som skriftlig tenta på distans via Zoom.
  (Tentan VT2021 kan komma att ändras till annan form beroende nya på beslut med anledning av covid-19.)

Förberedelser inför kursstart

Kurslitteratur

Som kurslitteratur används "University Physics with Modern Physics" av H.D. Young och R.A. Freedman, upplaga 15, t.ex. med ISBN 9781292314730. Upplaga 14 eller 13 går också bra, det är inte så stor skillnad.  Upplaga 12 börjar bli gammal, använd bara i nödfall. Se upp så att du inte köper den uppdelad i del 1 och del 2 - vi kommer att använda kapitel ur båda delarna, och att köpa delarna separat blir mycket dyrare än att köpa hela på en gång.

University Physics with Modern Physics in SI Units (häftad)

Med boken följer ibland en kod, som låter dig skapa en användare till online-systemet MasteringPhysics. Detta är inte obligatoriskt, men du kan hitta en del roligt material där, t.ex. videor med demos.

Examination och slutförande

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0 hp, Betygsskala: P, F
 • LAB1 - Laborationer, 2,0 hp, Betygsskala: P, F
 • TENA - Tentamen, 4,5 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Avsnittet nedan kommer inte från kursplanen:

För att få godkänt på kursen ska du

 • göra laborationer och få godkänt på labmuntan (LAB1, 2 hp)
 • göra inlämningsuppgifter i Canvas med minst 60% godkänt (INL1, 1 hp)
 • skriva godkänt på tentans A-del, alltså minst 3 poäng av 5 möjliga (TENA, 4,5 hp)

För högre betyg ska du dessutom

 • skriva tentans B-del (poängen avgör betyget)

Övriga krav för slutbetyg

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (TEN1; 4,5 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F), inlämningsuppgifter (INL1; 1 hp, betygsskala P/F) samt godkända laborationer (LAB1; 2 hp, betygsskala P/F).

Målrelaterade betygskriterier/bedömningskriterier

Lärandemål

Teknologen ska efter kursen kunna:

 1. lösa tekniska problem relevanta för sitt program som har samband med elektriska och magnetiska fält samt mekaniska och elektromagnetiska vågor
 2. förklara fysikaliska problem, villkor och begränsningar för icketekniskt utbildade samarbetspartners
 3. göra storleksordnings- och rimlighetsuppskattningar i fysikaliska frågeställningar
 4. använda och förstå begränsningarna i fysikaliska mätmetoder och instrument
 5. i text och diagrammatiskt utvärdera och redovisa fysikaliska mätningar.

Med "fysikaliska" avses ovan den del av fysiken som ingår i kursinnehållet.

Betygskriterier

Lärandemål 1 och 3 (kopplat till tentamen och inlämningsuppgifter):

(Fx) nästan uppfyllt kraven för (E)

(E) till större del lösa grundläggande problem inom några av kursens områden samt bedöma lösningarnas rimlighet

(D) lösa grundläggande problem inom några av kursens områden samt bedöma lösningarnas rimlighet

(C) lösa grundläggande och avancerade problem inom några av kursens områden samt bedöma lösningarnas rimlighet

(B) uppfyllt kraven för (C) och delvis för (A)

(A) lösa grundläggande och avancerade problem inom många av kursens områden samt bedöma lösningarnas rimlighet

Lärandemål 2, 4 och 5 (kopplat till laborationer):

(P) genomföra alla laborationer och genomföra godkänd labmunta och/eller labrapport

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Ingen information tillagd

Fakta om kursomgång

Startdatum

2021-01-18

Kursomgång

 • SK1110 P3 VT 2021-60742

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kontakter