Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

SK1112 Fysik I 9.0 credits

Kurs-PM HT 2022-50586

Version 1 – 2022-08-09 10:54:51

Kursomgång

HT 2022-1 (Startdatum 2022-08-29, Svenska)

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kurs-PM HT 2022

Presentation av kursen

Detta är en grundläggande kurs i klassisk fysik. Den handlar om akustik, elektriska fält, magnetiska fält och akustik. Det finns också ett betydande laborativt inslag.

Kursens första, laborativa del går i början av läsåret (sept-okt). Större delen av kursen ligger sedan under våren (mars-maj).

Rubriker markerade med en asterisk ( * ) kommer från kursplan version HT 2020

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Elstatik: fältstyrka och potential, Gauss' sats, metaller och dielektrika, kondensatorn, elektrostatisk energi.

Magnetfält: Uppkomst, kraftverkan, magnetiska material och kretsar, magnetisk energi. Tekniska tillämpningar. Elektromagnetisk induktion. Grundläggande vågbegrepp. Något om mekaniska vågor och akustik.

Elektromagnetiska vågor: Alstring, polarisation, interferens och diffraktion, tekniska tillämpningar. Lasern. Koherens. Grundläggande geometrisk optik.

Lärandemål

Efter slutförd kurs ska studenten kunna:

  • lösa tekniska problem relevanta för sitt program som har samband med elektriska och magnetiska fält, mekaniska och elektromagnetiska vågor, samt bedöma lösningens rimlighet.
  • använda fysikaliska mätmetoder och instrument, utvärdera mätdata samt redovisa resultat och utvärdera begränsningar.

Läraktiviteter

Kursens läraktiviteter är föreläsningar, räkneövningar och laborationer.

Detaljplanering

Kursen är uppdelad på två delar: en mindre del med arbetsnamn experiemntell metodik som går under hösten i period 1 och huvuddelen av kursen som på våren i period 4.

Höstens läraktiviteter består av tre föreläsningar, preliminärt på plats i AlbaNova, samt fyra labtillfällen. Man arbetar i labgrupper om tre personer. Först gör varje grupp en testlab där man provar på metodiken. Därefter genomför man den riktiga labben, tre tillfällen på samma labuppställning. Därefter skriver gruppen en gemensam rapport.

Vårens föreläsningar (20 st) går på plats i AlbaNova, liksom vårens räkneövningar (10 st). Vårens laborationer går i grupper om 3 personer, och består av tre olika laborationer vid tre olika tillfällen. Varje student ska alltså närvara vid tre av de labtillfällen som finns schemalagda, och kan i mån av plats välja vilka av dessa tider. Laborationerna redovisas i form av en labmunta för kursansvarig.

 

Förberedelser inför kursstart

Särskilda förberedelser

Den kursinfo som går ut under kursens gång läggs i Anslag i Canvas. För att få informationen i tid måste du därför välja ett av följande alternativ:

Alternativ 1: Gå in på Canvas varje vardag och kolla anslagen.

Alternativ 2: Ställ in Canvas så att du får aviseringar till din mail varje gång det kommer ett nytt anslag. Gå till "Konto" i den grå menyn till vänster. Välj "Aviseringar". En bit ned på sidan finns "Anslag". Se till att den är förbockad med en grön bock (längst till vänster bland alternativen). Då skickas avisering till dig för varje anslag.

Kurslitteratur

"University Physics with Modern Physics" av H.D. Young och R.A. Freedman, upplaga 15, t.ex. med ISBN 9781292314730. Upplaga 14 eller 13 går också bra, det är inte så stor skillnad.  Upplaga 12 börjar bli gammal, använd bara i nödfall. 

Till höstens moment används endast utdelat material, dvs kursboken behövs inte förrän i mars.

Examination och slutförande

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • INL1 - Inlämningsuppgifter, 1,0 hp, Betygsskala: P, F
  • LAB1 - Laborationer, 1,0 hp, Betygsskala: P, F
  • LAB2 - Laborationer, 2,0 hp, Betygsskala: P, F
  • TEN1 - Tentamen, 5,0 hp, Betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Avsnittet nedan kommer inte från kursplanen:

Inlämningsuppgifter ( INL1 )

Inlämningsuppgifterna görs under våren i Canvas. Det finns två sorters inlämningsuppgifter: individuella inlämningsuppgifter (quiz) som görs efter varje föreläsning, och inlämninguppgifter i grupp som lämnas in varje vecka. Man måste uppnå minst 60% på båda för att få godkänt på INL1.

Laborationer ( LAB1 )

Höstens laborationer examineras genom aktiv närvaro vid labtillfällena (se kursens läraktiviteter ovan) samt genom godkänd labrapport.

Laborationer ( LAB2 )

Vårens labortioner examineras genom aktiv närvaro vid labtillfällena (se kursens läraktiviteter ovan) samt genom labmunta med kursansvarig. Vid muntatillfället slumpas en lab fram för redovisning. Om labgruppen gjort alla laborationer tillsammans muntar gruppens deltagare tillsammans. Den som genomfört olika laborationer med olika grupper muntar ensam.

Tentamen ( TEN1 )

Tentan är indelad i två delar: A-delen med 5 uppgifter om 1 poäng vardera, där det krävs minst 3 poäng för godkänt. Blir man godkänt på A-delen är B-delen, med 3 uppgifter om 1 poäng vardera, som avgör betyget.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (TEN1; 5 hp, betygsskala A/B/C/D/E/Fx/F), inlämningsuppgifter (INL1; 1 hp, betygsskala P/F) samt godkända laborationer (LAB1; 1 hp, betygsskala P/F), (LAB2; 2 hp, betygsskala P/F).

Målrelaterade betygskriterier/bedömningskriterier

Kursmål 1 (kopplat till tentamen och inlämningsuppgifter):

(Fx) nästan uppfyllt kraven för (E)

(E) till större del lösa grundläggande problem inom några av kursens områden samt bedöma lösningarnas rimlighet

(D) lösa grundläggande problem inom några av kursens områden samt bedöma lösningarnas rimlighet

(C) lösa grundläggande och avancerade problem inom några av kursens områden samt bedöma lösningarnas rimlighet

(B) uppfyllt kraven för (C) och delvis för (A)

(A) lösa grundläggande och avancerade problem inom många av kursens områden samt bedöma lösningarnas rimlighet

Kursmål 2 (kopplat till laborationer):

(P) genomföra alla laborationer och genomföra godkänd labmunta

Möjlighet till plussning

Ja

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare Information

Ingen information tillagd

Fakta om kursomgång

Startdatum

2022-08-29

Kursomgång

  • HT 2022-50586

Undervisningsspråk

Svenska

Kursen ges av

SCI/Tillämpad fysik grundutbildning

Kontakter