Till innehåll på sidan

Avfallshantering

KTH:s ansvar

KTH ska så långt det är möjligt minimera avfall i verksamheten, och utvecklar sina system för att undvika onödigt avfall. Därför finns till exempel lufthandtork på toaletterna, och regler för upphandling och inköp. Avfallshierarkin ska vara vägledande d.v.s, vi ska förebygga att avfall uppkommer genom att arbeta enligt följande ordning:

  • Minimera att avfall uppkommer
  • Återanvända material, utrustning, möbler etc.
  • Återvinna material genom källsortering
  • Återvinna energi genom förbränning av hushållssopor
  • Skicka på deponi

KTH:s hållbarhets- och klimatmål 2021-2025, mål 5: resurshushållning (KTH Intranät)

Återvinning och deponi

Avfall från aktiviteter

Många aktiviteter på campus ger upphov till avfall som ska återvinnas. På KTH finns olika typer av avfallsrum för omhändertagande av avfall. De typer av avfall som kan tas om hand från verksamheter är:

  • Matavfall
  • Källsorterat avfall/förpackningar
  • Grovavfall
  • Farligt avfall - elektronik och labbrester
  • Hushållsavfall/brännbart 

Observera att det finns avfall som inte sorteras på KTH, till exempel färgrester. Om ditt projekt använder målarfärg ska det istället lämnas på återvinningscentral eller miljöstation.

Eget avfall

I de flesta byggnader på KTH finns separata kärl för papper, plast och övrigt avfall. I biblioteket finns också ett pilotprojekt med flera sorteringskärl för att underlätta sortering av förpackningar och rester från enskilda personers aktiviteter.

Du ska inte sortera ditt hemavfall på KTH. Om du bor i en gemensam bostad finns ofta gemensam sortering av förpackningar, eventuellt också matavfall, elavfall och grovsopor. Annars sorterar du förpackningar på återvinningsstationer i området, och farligt avfall på återvinningscentraler och miljöstationer. Information om olika typer av avfall och hur de sorteras finns på .

I närheten av KTH Campus Valhallavägen finns Roslagstulls återvinningscentral och återbruk (svoa.se)  och Miljöstation Östermalm (svoa.se)  där du kan lämna farligt avfall. Vid Roslagstulls återvinningscentral kan du också låna en lådcykel för att transportera ditt avfall.