2E1012 Examensarbete inom reglerteknik 30,0 hp

Master's Project in Automatic Control

OBS!

Detta är en nedlagd kurs.

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Elektroteknik
 • Betygsskala

  G, D, U

Sista planerade examination: HT20.

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Examensarbetet skall utgöra ett självständigt utrednings-eller designarbete på ingenjörsvetenskaplig grun. Arbetet sakll vara en tillämpning av de kunskaper och färdigheter teknologen tillgodogjort sig under civilingenjörsutbildningen och vara orienterat mot det område som definieras av det fördjupningsblock teknologen valt. Uppgiften bör i svårighetsgrad vara sådan att den normalt kräver civilingenjörskompetens. Arbetet skall vidare ha ett visst nyhetsvärde och innehålla moment av litteraturstudier, modellarbete, metodval, egen analys ch /eller systematisk problemlösning.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursupplägg

 • Skriftlig rapport
 • Muntlig presentation
 • Opposition
 • Närvaro vid minst två presentationer

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Examinator avgör om teknologen uppfyller för uppgiften nödvändiga förkunskapskrav. Minst 140 poäng ska vara avklarade innan examensarbetet får påbörjas.

Litteratur

Examination

 • XUP1 - Examensuppgift, 18,0, betygsskala: G, D, U
 • XUP2 - Komplettering, 12,0, betygsskala: G, D, U
 • XUPP - Examensuppgift, 30,0, betygsskala: G, D, U

Ges av

EES/Reglerteknik

Examinator

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2009.
Examinationsinformation gäller från och med VT1994.