Hoppa till huvudinnehållet

A21P2B Arkitekturprojekt 2:2 - Tectonics, Ornament, Transformation 5,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan A21P2B (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

I ett mindre ombyggnadsprojekt undersöks tektonik, ornament och transformation. Fokus ligger på gestaltning av olika byggnadsdelar och dess möten samt på grundläggande förståelse för livscykeltänkande i relation till arkitektonisk struktur, material- och systemval. Livscykeltänkande problematiseras i relation till byggbarhet, ombyggbarhet och rivning (återbrukbarhet alternativt återvinningsbarhet). Studenten förväntas aktivt fördjupa sin kunskap i byggnadens olika element och delar genom undersökningar av vertikala och horisontella rumsliga och fysiska gränser och dess detaljering av väggar, tak, golv, öppningar, trappor och grundläggning.

Lärandemål

Genom ritningar, bilder, text, modeller både fysisk och digital:

  • analysera relevanta referenser för projektet samt artikulera sin position i relation till dessa
  • beskriva hur tektonik, ornament och transformation använts i projektet för utforma ett eget tektoniska förslag till en ombyggnad
  • tillägna sig fördjupad kunskap om detaljen genom användning av kurslitteraturen, samt genom undersökning kring detaljen och dess möjliga uppbyggnadoch uttryck
  • problematisera och redovisa tillämpningen av livscykeltänkande i projektet
  • utveckla en terminologi för att beskriva och diskutera de arkitektoniska kvaliteterna i projektet
  • sammanställa sitt projekt i en presentation samt reflektera över och utvärdera sitt resultat och sin arbetsmetod

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Föregående projekt 2:1 (A21P1C) ska vara godkänt eller bedömas kunna bli godkänt efter komplettering.

Rekommenderade förkunskaper

Studenten ska uppfylla uppflyttningskraven för andra årskursen.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • APRO - Arkitekturprojekt, 5,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Generellt:

Projektens lärandemål examineras under hela utbildningens grundnivå  genom redovisning av process och resultat i vid kursstart specificerade uppgifter. För godkänt betyg krävs dessutom avklarade inlämningsuppgifter, 80% närvaro vid föreläsningar, seminarier, handledningstillfällen och genomgångar.

Examination av hur väl studenten uppfyller lärandemålen sker efter samråd mellan examinator och övriga lärare med bedömning i följande fyra delar:

1. Studentens arbetsprocess, projektutveckling, frågeställningar och dokumentation av detta bedöms.

2. Studentens förmåga och skicklighet att på ett utifrån föreläsningar, uppgifter och lärandemål adekvat sätt använda och hantera relevanta representationer, teknik och övriga gestaltningsverktyg bedöms.

3. Studentens avslutande inlämning, projektets kvaliteter och möjligheter prövas och diskuteras utifrån sitt arkitektoniska och konstnärliga undersökande.

4. Redovisning av en reflektion kring det egna lärandet.

Projektet ska utföras inom kursens givna tidsram.

Särskilda kompletteringsregler gäller. Kompletteringsreglerna finns tillgängliga på programwebben.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb A21P2B

Ges av

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Brady Burroughs (brady.burroughs@arch.kth.se)