Hoppa till huvudinnehållet

A21TEB Arkitekturteknik 2 9,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan A21TEB (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Att förstå, applicera och syntetisera grundläggande kunskap om materialanvändning, byggteknik, konstruktion, byggfysik och klimat genom att fokusera på tektonisk gestaltning av arkitekturens grundläggande byggnadsdelar utifrån givna förutsättningar och i dialog med specialister från andra tekniska discipliner.

Kursen består av tre moment.

Lärandemål

 Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva relationen mellan teknik och arkitektur med avseende på helhets- och detaljlösningar, verktyg, arbetsprocesser och metoder
 • redogöra för byggteknikens grundläggande principer och tumregler (materialanvändning, egenstabilitet, byggfysik, statik, ljus och klimat) och dess möjligheter till en hållbar och medveten gestaltning av arkitektur
 • använda sig av byggtekniskt givna förutsättningar i utvalda referensprojekt för att fördjupa förståelsen av hur tekniken påverkar arkitekturen
 • förklara, kommunicera och beskriva arkitekturens principiella byggdelar (grund,vägg/öppning, trappa/ramp, tak), i helhet och detalj, tekniskt och konstnärligt medvetet i byggtekniska ritningar och modeller
 • reflektera över sitt lärande och arbetsprocess under kursen i skriftlig eller muntlig form

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Du ska ha godkänt betyg i kursen A11TEB Arkitekturteknik 1 7,5 hp

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • MOM1 - Moment 1, 3,0 hp, betygsskala: P, F
 • MOM2 - Moment 2, 4,5 hp, betygsskala: P, F
 • MOM3 - Moment 3, 1,5 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Lärandemålen examineras genom redovisningar av process och resultat i vid kursstart specificerade inlämningsuppgifter. För betyg krävs godkända inlämningsuppgifter samt 80% närvaro vid föreläsningar, seminarier, handledningstillfällen och genomgångar.

En reflektion kring det egna lärande ska också redovisas.

Särskilda kompletteringsregler gäller. Kompletteringsreglerna finns tillgängliga på programwebben.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb A21TEB

Ges av

Huvudområde

Arkitektur, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson