Hoppa till huvudinnehållet

A31EXA Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan A31EXA (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Med bakgrund av de tidigare urbana projekten i olika skalor fokuserar kursen på uppgiften att utveckla och presentera ett genomarbetat komplext byggnadsprojekt. Uppgiften innefattar att tolka programmets potential och utveckla dess funktionella organisation till en arkitektonisk gestaltad helhet. Kursen jobbar med en fördjupad förståelse för den specifika byggnadstypens funktion, organisation, teknik och rumsgestaltning. Relationen till den lokala platsens förutsättningar gällande omgivande miljö/terräng, ekologi, mm. skall hanteras i kursen. Byggnadstypens specifika tekniska krav skall uppmärksammas och utvecklas i övningsprojektet.

Lärandemål

  • Studenten skall kunna visa förmåga att metodisk och kritiskt hantera ett komplext program av en byggnad och utveckla det till ett genomarbetat arkitektoniskt projekt som står i relation till byggnadens och den omgivande miljöns behov och förutsättningar. Studenten skall kunna redovisa byggnadens tredimensionella uppbyggnad och förhållningssätt i relation till omgivande miljö.
  •  Studenten skall visa en förståelse för byggtekniska system och bearbeta olika arkitektoniska och tekniska aspekter av en viss komplexitet och syntetisera dem till en arkitektonisk helhet särskilt i relation till samhällets mål för en hållbar utveckling.
  • Studenten skall kunna diskutera och argumentera för ställningstaganden i sitt projekt och kunna beskriva det och göra bedömningar utifrån de grundläggande begreppen från årskurs 1-3 och redovisa och kunna behärska nödvändiga digitala/analoga verktyg och redovisningsteknik samt visa orientering om aktuella forskningsfrågor.
  • skall reflektera över sitt lärande.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Du ska ha godkänt betyg i kursen A31P1A Arkitekturprojekt 3:1, Stadsbyggnad 12,0 hp och A31P2D Projekt 3:2 Stadsrum och landskap 6,0 hp. Projektkursen A31P2D ska vara godkänd eller bedömas kunna bli godkänd efter komplettering.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Generellt:

Lärandemålen examineras genom redovisning av process och resultat i vid kursstart specificerade uppgifter. För godkänt betyg krävs dessutom avklarade inlämningsuppgifter, 80% närvaro vid föreläsningar, seminarier, handledningstillfällen och genomgångar.

Papperskopia på kandidatarbetet är obligatorisk och ska lämnas in för att få godkänt betyg (arkiveras).

Examination av hur väl studenten uppfyller lärandemålen sker efter samråd mellan examinator, övriga lärare och ev. jury med bedömning i följande fyra delar:

1. Studentens arbetsprocess, projektutveckling, frågeställningar och dokumentation av detta bedöms.

2. Studentens förmåga och skicklighet att på ett utifrån föreläsningar, uppgifter och lärandemål adekvat sätt använda och hantera relevanta representationer, teknik och övriga gestaltningsverktyg bedöms.

3. Studentens avslutande inlämning, projektets kvaliteter och möjligheter prövas och diskuteras utifrån sitt arkitektoniska och konstnärliga undersökande.

4. Redovisning av en reflektion av det egna lärandet.

Projektet ska genomföras inom kursens givna tidsram

Särskilda kompletteringsregler gäller. Kompletteringsreglerna finns tillgängliga på programwebben.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb A31EXA

Ges av

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Erik Wingquist (erik.wingquist@arch.kth.se)