Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

A31EXA Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60043

Rubriker med innehåll från kursplan A31EXA (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Med bakgrund av de tidigare urbana projekten i olika skalor fokuserar kursen på uppgiften att utveckla och presentera ett genomarbetat komplext byggnadsprojekt. Uppgiften innefattar att tolka programmets potential och utveckla dess funktionella organisation till en arkitektonisk gestaltad helhet. Kursen jobbar med en fördjupad förståelse för den specifika byggnadstypens funktion, organisation, teknik och rumsgestaltning. Relationen till den lokala platsens förutsättningar gällande omgivande miljö/terräng, ekologi, mm. skall hanteras i kursen. Byggnadstypens specifika tekniska krav skall uppmärksammas och utvecklas i övningsprojektet.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • visa förmåga att metodisk och kritiskt hantera ett komplext byggnadsprogram och utveckla det till ett genomarbetatarkitektoniskt projekt som står i relation till byggnadens och den omgivande miljöns behov och förutsättningar.
  • kunna redovisa byggnadens tredimensionella uppbyggnad och förhållningssätt i relation till omgivande miljö.
  • visa en förståelse för byggtekniska system och bearbeta olika arkitektoniska och tekniska aspekter av en viss komplexitet och syntetisera dem till en arkitektonisk helhet särskilt i relation till samhällets mål för en hållbar utveckling.
  • kunna diskutera och argumentera för ställningstaganden i sitt projekt och kunna beskriva det och göra bedömningar utifrån de grundläggande begreppen från årskurs 1-3 och redovisa och kunna behärska nödvändiga digitala/analoga verktyg och redovisningstekniker.
  • Kommunicera gestaltningsstrategier med hjälp av muntlig presentation och grafisk representation som redovisar arbetsprocessen och en reflektion över sitt lärande

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Du ska ha godkänt betyg i kursen A31P1A Arkitekturprojekt 3:1, Stadsbyggnad 12,0 hp och A31P2D Projekt 3:2 Stadsrum och landskap 6,0 hp. Projektkursen A31P2D ska vara godkänd eller bedömas kunna bli godkänd efter komplettering.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • XUPP - Examensuppgift, 15,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Generellt:

Lärandemålen examineras genom redovisning av process och resultat i vid kursstart specificerade uppgifter. För godkänt betyg krävs dessutom avklarade inlämningsuppgifter, 80% närvaro vid föreläsningar, seminarier, handledningstillfällen och genomgångar.

Papperskopia på kandidatarbetet är obligatorisk och ska lämnas in för att få godkänt betyg (arkiveras).

Examination av hur väl studenten uppfyller lärandemålen sker efter samråd mellan examinator, övriga lärare och ev. jury med bedömning i följande fyra delar:

1. Studentens arbetsprocess, projektutveckling, frågeställningar och dokumentation av detta bedöms.

2. Studentens förmåga och skicklighet att på ett utifrån föreläsningar, uppgifter och lärandemål adekvat sätt använda och hantera relevanta representationer, teknik och övriga gestaltningsverktyg bedöms.

3. Studentens avslutande inlämning, projektets kvaliteter och möjligheter prövas och diskuteras utifrån sitt arkitektoniska och konstnärliga undersökande.

4. Redovisning av en reflektion av det egna lärandet.

Projektet ska genomföras inom kursens givna tidsram

Särskilda kompletteringsregler gäller. Kompletteringsreglerna finns tillgängliga på programwebben.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Claes Sörstedt (claes.sorstedt@arch.kth.se)