Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

A31P2D Projekt 3:2 Stadsrum och landskap 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60045

Rubriker med innehåll från kursplan A31P2D (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen kompletterar årets stadsbyggnadsövningar och riktar speciell uppmärksamhet mot stadens mellanrum, relationen stad, det offentliga rummet och fysiska miljöer liksom relationen arkitektur och stadslandskap inför kandidatprojektet konkreta byggnadsprojekt. Övningsprojektet genomförs i anknytning till urbana miljöer. Staden som landskap och landskapsarkitektur lyfts fram som en viktig komponent i samtida stadsbyggande.

Projektet är indelat i 2 moment.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • få grundläggande kunskaper för planering av livsmiljöer genom i konkreta gestaltningsprojekt i mindre skala.
  • utveckla kunskaper om stadsrummets betydelse i samtida stadsbyggande med referenser både från Sverige och andra länder.
  • få en generell förståelse för de tekniska, ekologiska och konstruktiva frågorna i byggandet av stads- och landskapsrum.
  • Kommunicera gestaltning strategier med hjälp av muntlig presentation och grafisk representation som redovisar arbetsprocessen och en reflektion över sitt lärande.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Projekt 3:1 (A31P1A) ska vara godkänt eller bedömas kunna bli godkänt efter komplettering.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • APRO - Arkitekturprojekt, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Generellt:

Lärandemålen examineras under hela basutbildningens projekt genom redovisning av process och resultat i vid kursstart specificerade uppgifter. För godkänt betyg krävs dessutom avklarade inlämningsuppgifter, 80% närvaro vid föreläsningar, seminarier, handledningstillfällen och genomgångar.

Examination av hur väl studenten uppfyller lärandemålen sker efter samråd mellan examinator och övriga lärare med bedömning i följande tre delar:

1. Studentens arbetsprocess, projektutveckling, frågeställningar och dokumentation av detta bedöms.

2. Studentens förmåga och skicklighet att på ett utifrån föreläsningar, uppgifter och lärandemål adekvat sätt använda och hantera relevanta representationer, teknik och övriga gestaltningsverktyg bedöms.

3. Studentens avslutande inlämning, projektets kvaliteter och möjligheter prövas och diskuteras utifrån sitt arkitektoniska och konstnärliga undersökande.

4. Redovisning av en reflektion kring det egna lärandet.

Projektet ska utföras inom kursens givna tidsram.

Särskilda kompletteringsregler gäller. Kompletteringsreglerna finns tillgängliga på programwebben.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Arkitektur, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Bojan Boric (bojan.boric@arch.kth.se)