Hoppa till huvudinnehållet

A31P2D Projekt 3:2 Stadsrum och landskap 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan A31P2D (HT 2019–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen kompletterar årets stadsbyggnadsövningar och riktar speciell uppmärksamhet mot stadens mellanrum, relationen stad, det offentliga rummet och fysiska miljöer liksom relationen arkitektur och stadslandskap inför kandidatprojektet konkreta byggnadsprojekt. Övningsprojektet genomförs i anknytning till urbana miljöer. Staden som landskap och landskapsarkitektur lyfts fram som en viktig komponent i samtida stadsbyggande.

Projektet är indelat i 2 moment.

Lärandemål

  • Kursens syfte är att ge studenten grundläggande kunskaper för planering av stadsrum i staden.
  • Studenten skall ha särskilda kunskaper om stadsrummets betydelse i samtida stadsbyggande med referenser både från Sverige och andra länder.
  • Studenten skall få en generell förståelse för de tekniska ekologiska och konstruktiva frågorna i byggandet av staden som landskap /urban green.
  • reflektera över sitt lärande

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Projekt 3:1 (A31P1A) ska vara godkänt eller bedömas kunna bli godkänt efter komplettering.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • APRO - Arkitekturprojekt, 6,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Generellt:

Lärandemålen examineras under hela basutbildningens projekt genom redovisning av process och resultat i vid kursstart specificerade uppgifter. För godkänt betyg krävs dessutom avklarade inlämningsuppgifter, 80% närvaro vid föreläsningar, seminarier, handledningstillfällen och genomgångar.

Examination av hur väl studenten uppfyller lärandemålen sker efter samråd mellan examinator och övriga lärare med bedömning i följande tre delar:

1. Studentens arbetsprocess, projektutveckling, frågeställningar och dokumentation av detta bedöms.

2. Studentens förmåga och skicklighet att på ett utifrån föreläsningar, uppgifter och lärandemål adekvat sätt använda och hantera relevanta representationer, teknik och övriga gestaltningsverktyg bedöms.

3. Studentens avslutande inlämning, projektets kvaliteter och möjligheter prövas och diskuteras utifrån sitt arkitektoniska och konstnärliga undersökande.

4. Redovisning av en reflektion kring det egna lärandet.

Projektet ska utföras inom kursens givna tidsram.

Särskilda kompletteringsregler gäller. Kompletteringsreglerna finns tillgängliga på programwebben.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb A31P2D

Ges av

Huvudområde

Arkitektur, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Erik Wingquist (erik.wingquist@arch.kth.se)