Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

A31T1A Arkitekturteknik 3:1 Byggnad, stad, process 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

HT 2024 Start 2024-08-26 programstuderande

Anmälningskod

50072

Rubriker med innehåll från kursplan A31T1A (HT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger en överblick över urbana infrastrukturer och system, samt deras koppling till enskilda byggnader inom årskursens övergripande tema, stadsplanering. Vidare återkopplar kursen till arkitekturteknikens årskurs 1 och 2 samt till deras verktyg och metoder.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för planeringens och stadsbyggandets processer och förutsättningar samt ha kännedom om det institutionella ramverket
  • ha grundläggande kunskaper om olika stadsbyggnadstypologier i det svenska stadslandskapet
  • kartlägga olika tekniska och infrastrukturella system för ett specifikt område, samt sätta in byggnad/fastighet/kvarter/stadsdel i stadens sammanhang
  • analysera stadsrum och stadsbyggandets grundläggande principer och utifrån dessa klarlägga rumsliga och strukturella egenskaper samt hur dessa skapar förutsättningar för sociala och kulturella processer
  • att lära sig grundläggande mått och utrymmeskrav gällande utformning i stadsbyggnadsskalan, exempelvis för gator och kvarter
  • att kritiskt reflektera kring stadsbyggnadsfrågor ur ett hållbarhetsperspektiv

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Du ska ha godkänt betyg i kursen A11TEB Arkitekturteknik 1 7,5 hp och A21TEB Arkitekturteknik 2 9,0 hp

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • MOM1 - Moment 1, 6,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Lärandemålen examineras genom redovisningar av process och resultat i vid kursstart specificerade inlämningsuppgifter. För betyg krävs godkända inlämningsuppgifter samt 80% närvaro vid föreläsningar, seminarier, handledningstillfällen och genomgångar.

En reflektion kring det egna lärande ska också redovisas.

Särskilda kompletteringsregler gäller. Kompletteringsreglerna finns tillgängliga på programwebben.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Arkitektur, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Claes Sörstedt (claes.sorstedt@arch.kth.se)