Hoppa till huvudinnehållet

A31T1A Arkitekturteknik 3:1 Byggnad, stad, process 6,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan A31T1A (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ger en överblick över urbana infrastrukturer och system, samt deras koppling till enskilda byggnader inom årskursens övergripande tema, stadsplanering. Vidare återkopplar kursen till arkitekturteknikens årskurs 1 och 2 samt till deras verktyg och metoder.

Lärandemål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för planeringens och stadsbyggandets processer och förutsättningar samt ha kännedom om det institutionella ramverket
  • ha grundläggande kunskaper om olika stadsbyggnadstypologier i det svenska stadslandskapet
  • kartlägga olika tekniska och infrastrukturella system för ett specifikt område, samt sätta in byggnad/fastighet/kvarter/stadsdel i stadens sammanhang
  • analysera stadsrum och stadsbyggandets grundläggande principer och utifrån dessa klarlägga rumsliga och strukturella egenskaper samt hur dessa skapar förutsättningar för sociala och kulturella processer
  • att lära sig grundläggande mått och utrymmeskrav gällande utformning i stadsbyggnadsskalan, exempelvis för gator och kvarter
  • att kritiskt reflektera kring stadsbyggnadsfrågor ur ett hållbarhetsperspektiv

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Studenten skall vara fullt godkänd i andra läsåret på arkitektutbildningens kurser och projekt.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • MOM1 - Moment 1, 6,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Lärandemålen examineras genom redovisningar av process och resultat i vid kursstart specificerade inlämningsuppgifter. För betyg krävs godkända inlämningsuppgifter samt 80% närvaro vid föreläsningar, seminarier, handledningstillfällen och genomgångar.

En reflektion kring det egna lärande ska också redovisas.

Särskilda kompletteringsregler gäller. Kompletteringsreglerna finns tillgängliga på programwebben.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb A31T1A

Ges av

Huvudområde

Arkitektur, Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Erik Wingquist (erik.wingquist@arch.kth.se)