Skip to main content
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ann Legeby

Profile picture of Ann Legeby

PROFESSOR

Details

Address
OSQUARS BACKE 5

Researcher


About me

Ann Legeby is Professor of Applied Urban Design at the School of Architecture. She is specialized in urban design, including studies of urban segregation, urban inequalities, and conditions for urban life in cities.

The research addresses urban design and urban development in relation to sustainability issues, and in particular the social dimension of urban planning and urban design. A strong interest is to identify and clarify the way in which the properties of space influence how we perceive and use the city and to learn more about the effects of how we build and shape the city's environments. The focus of my research is architecture and urban design, and more specifically studying how configurative properties of urban environments are interrelated to various social, ecological, economic and political phenomena. The research aims to develop methodologies to model, analyse, and visualize spatial configurations as defined by urban form and material boundaries. Central for the research are theories about spatial configuration including space syntax, but it also draws from architectural theory and sociology focusing on social processes in urban space, aiming to increase the understanding of society-space relations. Important has been to develop knowledge, methods and theories of how we can analyse and understand urban space, including land use and density aspects, and find out more about how configurative properties correspond to social processes and to affordances in urban space.

Research projects:

Dela[d] Stad (Shared City), a Mistra Urban Futures project (2012-2015). Storstäder i Samverkan (Cities in Collaboration) including Malmö, Stockholm and Gothenburg. In 2015 Ann was invited to support the Commission for socially sustainable Stockholm and the theme Housing and urban environment.

Example of research projects funded by Vinnova are Decode (Björn Hesström, project leader), Interface Gottsunda. Interactive Platform in Upplands Väsby. Duvedmodellen (2021-2022).

Research collaborations have been carried out with the City of Gothenburg, City of Stockholm, Uppsala municipality, and Östersund municipality.

Earlier research projects: Urban analysis Stockholm: Mapping inequalities, Collaborative Planning: Urban Station Communities, Senseable Stockholm Lab: New Urban Habits. Examples of ongoing research projects are MAPURBAN, Mistra Sports & Outdoor, and Duved-modellen. Since 2023, there has been an ongoing collaboration between London and Stockholm; 'Cities in Collaboraiton'.

Besides research and teaching, Ann has been practicing at Sweco Architects in Gothenburg since 1998.

Culture House in Gothenburg, Bergsjön. Sweco Architects. Winner of  World Architecural Festival WAF 2017.

 

ONGOING RESEARCH & ACTIVITIES

PÅGÅENDE FORSKNING & AKTIVITETER

 

Tillämpad Stadsbyggnad på KTH

Med medel från Birthe & Per Arwidssons stiftelse startades 2018 forskningsprogrammetTillämpad Stadsbyggnadpå KTH med hemvist på Arkitekturskolan. Satsningen möjliggör bland annat nya tjänster (professur, doktorander och postdoc). Satsningen kommer mycket lägligt i tid när vi ser en stor efterfrågan på forskning inom Tillämpad stadsbyggnad. Satsningen ger goda möjlig­heter att expandera och vidareutveckla detta forskningsspår på KTH.

Projektet tar avstamp från tidigare forskningsprojekt såsom Dela[d] Stad i Göteborg, Storstäder i Samverken samt Kommissionen för ett Socialt Hållbart Stockholm och avser att vidareutveckla analysmetoder och teorier kring det som förenklat kan benämnas ’Stadsrum och sociala processer’ och som adresserar olika hållbarhets­aspekter med fokus på jämlika livsvillkor, segregation, stadsliv men också social-ekologisk urbanism. Forskningen som bedrivs har fokus på stadsbyggandets tillämpning och inbegriper praktiknära forskning och forskning baserad på samskapande (co-creation). Vidare syftar forskningen till att brygga akademi och praktik och skapa ny kunskap och innovativa processer som enklare kan implementeras i pågående stadsbyggnadsprojekt där hållbarhetsaspekter är starkt prioriterade.

Doktorander: Adrià Carbonell Rabassa & Matlide Kautsky. Lukas Ljungqvist, kommun-/industridoktorand. Postdoc: Chen Feng, 2021-2024. 

Kontakt: Ann Legeby, professor i Tillämpad Stadsbyggnad, 

 

Antologi: Allas rätt till bostad

red. Bo Bengtsson, Markus Holdo, Emma Holmqvist. Daidalos. 2022.

"Alla behöver någonstans att bo. Bostaden är så central för vår välfärd att vi ser den som en mänsklig rättighet. Bostdsfrågan skär in i flera olika politikområden och kan diskuteras från vistt skilda utgångspunkter. Var - och hur - vi bor påverkar i hög grad vårt handlingsutrymme och våra framtidsutsikter. De ojämlika förutsättningarna på bostadsmarknaden är en av de tydligaste klassmarkörerna i dagens Sverige.

I antologinAllas rätt till bostad analyserar 28 bostads- och urbanforskare från olika akademiska discipliner svensk bostadspolitik, dess förutsättningar, historiska utveckling och konkreta resultat."

bokomslag

 

STOCKHOLM 2040 - 11 berättelser om liv, arbete, kultur och ekonomi i framtidens stad

2022. Fastighetsägarna Stocholm. Nathalie Brard & Tomas Ernhagen (redaktörer).Med bidrag från Maria Wetterstrand, Anna Pernestål, Lennart Wallander & Priscilla Herlin, Ann Legeby, Jan Jörnmark, Peter Stein, Greg Clark, Richard Florida, Annika Sundén, Amir Rostami.

Bokomslag Stockholm 2040

MAPURBAN

Home - MAPURBAN Project - Research at Kent

MAPURBAN brings to light differences in access to urban resources across the socio-economic and ethnic profile of three major cities. By comparing migrant arrival and settlement in Stockholm, Berlin and London, the project integrates existing data on spatial inequality and urban segregation, and shows how these affect migrant mobility and integration. Taken together, this is argued to have an impact on newly arriving people’s access to public urban resources. MAPURBAN uses interdisciplinary multinational research findings to produce new knowledge to inform government strategies towards urban migration, re-framing immigrant integration as a multi-scalar (national, urban and local) process that contributes to sustainable urban development.

Mapping Urban Resources

May 23, 2022. Conference in Marabouparken, Sundbyberg. There will be presentations from ongoing research and initiatives by Region Stockholm, Sundbyberg City, preschool Stella Nova, Free University Berlin, University of Kent, UCL, and KTH. There will also be an exclusive visit at the Kitchen Square and the ongoing cooking sessions as well as other parallel workshops and activities. The Kitchen Square plays a central role as a social arena where social networks are being developed and made visible. The Kitchen Square is an initiative engaging the local community with the aim to empower the citizens.

Accessibility to culture facilities

Accessibility to culture facilities in the Stockholm region within 1000 m.

Inbjudan 1

Inbjudan 2

 

Uppsala kommun: Delegationen mot segregation 2019-2020

Uppsala kommun önskar vidareutveckla metoder för att öka kunskapen om olika tillgänglighet till samhälleliga resurser i relation till ökad jämlikhet och minskad segregation. Planeringspraktiken har stort mandat över hur stadsrum och gatustruktur utformas och har därmed stor inverkan över vilka platsegenskaper som skapas lokalt och lämpar sig för olika användningar. Kommunen har således även stort mandat över markanvändningen i sig genom olika planinstrument vilket resulterar i en fördelning av resurser och får därmed en mycket direkt påverkan på hur livsvillkor kan utvecklas i olika delar av staden. KTH bidrar genom applicering och vidareutveckling av metoder och tillvägagångssätt för att kartlägga ojämlika livsvillkor på ett sätt som har relevans utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv. Bygger vidare på Södertäljestudien (Legeby 2010), Stockholm (Legeby 2013), Göteborg, Dela[d] Stad (2013-2015) samt Decode (2018-2020). Projektet är finansierat av Delegationen mot Segregation (Delmos). Från KTH deltar Ann Legeby & Chen Feng.

Stadsrumsanalyser: Jämlik Stad: Östersund 2020-2021

Stadsrumsanalyser i praktiken. Kompetensutveckling och samverkan kring sociala stadsrumsanalyser för att kartlägga ojämlika livsvillkor och motverka segregation. KTH med medverkan från Chalmers.

STIP - Göteborgs Stad - 2020-2021

Stadsrumsanalyser i praktiken. Samarbete mellan Chalmers och KTH. Utbildningsprogram för tjänstepersoner på planavdelningen med föreläsningar, litteraturseminarier och workshops där deltagare lär sig lägga upp studier, använda analysprogram samt tolka resultat och dra slutsatser med relevans för arkitektur- och planeringspraktiken.

Mistra Sports & Outdoor 2020-2024

Mistra Sport & Outdoors involverar ett 20-tal forskare, bland annat inom idrottsvetenskap och turismvetenskap, geografi, historia, pedagogik, ekologi samt transport- och materialvetenskaper. Till programmet knyts även ett stort antal intresseorganisationer och myndigheter med koppling till natur, miljö, idrott och friluftsliv; Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv, Scandinavian Outdoor Group, Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen för att nämna några exempel. KTH Arkitekturskolan är aktiva inom tema 'Transport och mobilitet' och kommer undersöka tillgängligheten till sport- och rekreation.

Senseable Stockholm Lab 2019-2020

Forskningsprojekt inom ramen för samarbetet mellan Stockholms stad, MIT och KTH. ProjektetPerspektiv på Urban Segregation och Ojämlika livsvillkor startade i januari i år. Syftet är att lära mer om hur vi använder staden och nyansera förståelsen för mötesplatser i staden och hur de kan bidra till att minska segregationens negativa konsekvenser. Vi har under våren sjösatt en enkät på webben om hur vi ändrat våra vanor till följd av Corona-pandemin och vi kommer i nästa skede relatera dessa resultat till den byggda miljön, till stadsrumsliga egenskaper, markanvändning m.m.

Vår Stad: Hur förändrar en kris våra vanor? Delta i en enkät på nätet. Du kan medverka varhelst du bor i Sverige. Börja i den stad som du bor närmast eller i den som heter 'Sverige'. Läs mer här:

https://www.kth.se/abe/samverkan/senseable-stockholm/varstad-1.970572

Stockholms Stad: Stadsrumsanalyser 2019-2020

Under 2019 har ett samarbete inletts mellan Stockholms Stad och KTH Arkitektur. Nu har etapp 1 av 3 påbörjats och projektet handlar om att utveckla tillämpning och användning av stadsrumsanalys på stadens Stadsbyggnadskontor. Forskningsprojektet innehåller dels kompetensutveckling och en serie pilotstudier kommer att göras för att utforska vilka metoder och angreppssätt som kan passa stadens planeringspraktik och aktuella utmaningar. Preliminärt kommer projektet fokusera på studier som har bäring på Socialt Värdeskapande Analys och Bostadspotential i Stockholm. Projektet pågår under 2019 och delaktiga i projektet är bland annat Daniel Koch, Eva Minoura, Ehsan Abshirini, Pablo Miranda Carranza och Ann Legeby.

Sociala Analyser i Plan, Boverket (vilande)

En förfrågan från Boverket att i ett långsiktigt projekt utveckla metoder, angreppssätt och teori kring sociala analyser i stadsbyggnads- och planeringsprocessen har ställts och arbetet med att forma projektet är igång. Intentionen var att starta med en förstudie och sen engagera en större grupp kommuner för att utveckla och växla upp det pågågende samarbeten som finns etablerade på KTH Arkitektur. Vi på KTH upplever ett mycket stort intresse från många kommuner och har under många år nu arbetat med olika forskningsprojekt som hanterar just fortsatt metod- och teoriutveckling. Den här satsningen från Boverket skulle kunna ge fina möjligheter att få större spridning av resultaten och ge en chans till fortsatt vidareutveckling. Projektet kan delvis ses som en fortsättning av tidigare KTH-projekt Dela[d] Stad.

Intresserade aktörer är välkomna att höra av sig till Ann Legeby, ann.legeby@arch.kth.se

Perspectives on accessibility - Gothenburg and Port Elizabeth, South Africa 2019

AB Framtiden, Göteborgs Stad och Mistra Urban Futures samarbetar med Nelson Mandela Bay Municipality i Sydafrika. Det pågående projektet fokuserar på tillgänglighet och på unga i staden. En del av projektet handlar om att se hur forskningen kan bidra och inom ramen för detta testar vi hur metoder för att kartlägga ojämlika livsvillkor som tidigare prövats i Göteborg också kan vara relevanta och tillämpbara i Port Elizabeth. Projektet kan ses som ett experiment som också ger utrymme för att ställa frågor kring tillgänglighetför olika grupper i samhället. Pågår november 2018 till maj 2019 med en vecka förlagd till Port Elizabeth i november och en övning i Brunnsbo i Göteborg i mars.

Cities & Rail 2018-2019

Cities & Rail är ett projekt finansierat av Svenska Institutet (seed-funding). Projektet syftar till att stärka nätverket mellan Stockholm, Riga och Tallinn via tre tekniska universitet. Arbetet organiseras kring tre workshopar i respektive stad och pågår under 2019. Fokus är att se på städers utveckling kopplat till investeringar i järnväg. Målet är att identifiera kritiska faktorer och angelägna forskningsfrågor som i förlängningen kan utvecklas till EU-ansökningar och andra ansökningar. Första träffen är Stockholmsmötet den 7-8 mars, Tallin i maj och Riga i oktober.

Svenska aktörer som deltar är förutom KTH, Mistra Urban Futures, Göteborgsregionen, Jernhusen, Gävleborgsregionen, Gävle kommun, Västerås stad och Tillväxt- och regionplaneförvaltningen i Stockholm.

Kunskapsdialoger från Plattformsdagarna 2017 - 50 kortpoddar

No. 3. Rättvis stad: Stadsbyggande för mer jämlika livsvillkor?
I den pågående debatten om jämlika livsvillkor, segregation och polarisering i samhället framstår det som oerhört problematiskt att det råder så stora skillnader mellan stadsdelar i en stad. Skillnaderna kan identifieras utifrån olika perspektiv och i flera forskningsprojekt har vi haft möjligheten att fördjupa förståelsen för stadsbyggandets och arkitekturens roll.
Arrangör: Mistra Urban Futures
http://hallbarstad.se/plattformen-blog/55-korta-poddar-om-hallbar-stadsutveckling/

Interaktiv Plattform för SamhälIssystemtjänster i Översiktsplaneringen: processtyrning och samverkan

Forskningsprojekt (2018-2019),Decode: Interaktiv ÖP, Interaktiv Plattform för SamhälIssystemtjänster i Översiktsplaneringen: processtyrning och samverkan. Projektet ska utveckla en plattform inom översiktsplaneringen (ÖP) som omfattar 1) Processtyrning via digital interaktion som stöd i samordningen över de kommunala organisatoriska leden för utveckling av en kontinuerlig ÖP; och 2) Samverkan via digital interaktion som stöd för att informera och engagera medborgare till en aktiv medverkan i ÖP. Fokus är hållbarhet med inriktning på social och rumslig segregation (enligt området tillgänglighetsdesign inom smarta och hållbara städer), och vill öka tillgängligheten till samhälleliga resurser; samhällssystemtjänster.

The project will develop a platform supporting comprehensive planning that includes 1) Process management through digital interaction supporting the municipal organization in developing a continuous Comprehensive Plan; and 2) Interaction through digital interaction, supporting and facilitating active participation among citizens/actors in the planning process. Focus is upon sustainability, emphasizing social and spatial segregation (related to inclusive design and Smart Cities). The project wants to increase accessibility to social resources; Social System Services

Ann Legeby (projektledare), Pablo Miranda Carranza, Daniel Koch, Björn Hellström på KTH tillsammans med Boverket, Upplands Väsby, Tyréns och Sweden Green Building.

Uppsala: "Stadens form och vardagslivets praktiker", Decode

Gränssnitt Gottsunda 2018-2020

Projektet syftar till att klarlägga förutsättningarna i byggda artefakter (byggnader och städer) som är betydelsefulla för sociala processer som reproducerar, förhandlar och formar samhället. Projektet i Uppsala kommer utforska olika stadsdelar i staden och ha Gottsunda i fokus. Konkret så undersöks hur rumslig organisation genom arrangemang av gränser och förbindelser skapar möjligheter och begränsningar för vilket sorts liv som kan uppstå i olika miljöer, vilka sociala relationer och organisationer som kan uppstå och vilka ideal som kan komma till uttryck. Med ‘liv’ avser vi inbegripa ett brett spektrum av aktiviteter som associeras till ‘att leva i staden’, och därmed att gå djupare och bredare än vad som ofta menas med ’stadsliv’. Målet är att kritiskt beforska vad detta innebär för en hållbar stadsbyggnadspraktik.

SAM-SAM: Det Urbana Stationssamhället 2018-2020

The project investigates the role of urban structure and planning processes for sustainable and energy-efficient accessibility and attractiveness regarding the interaction between regional and local structures and how the performativity of new and existing station communities can be developed. Ojectives are:

  • Increase knowledge about how municipalities and regions in co-creative planning processes can achieve a sustainable urban structure and life-styles for existing and new station communities
  • Introduce, test and evaluate methods and tools related to real planning cases in transdisciplinary collaboration
  • Enhance implementation by stimulating local and regional arenas for the development of transdisciplinary knowledge.

Target groups are planners, decision-makers, planning education programs, planning authorities and researchers within the field of sustainable planning and development. Results will promote energy-efficient and climate-smart transport systems and urban structure.

Project leader: Tony Svensson, KTH. Autumn 2017-2019.

TIDIGARE

Nationellt möte:                                                                     Tillämpad stadsbyggnad onsdag den 14 oktober 2020

Det nationella mötet i Tillämpad stadsbyggnad 2020 kommer hållas onsdagen den 14 oktober på KTH Stockholm och via digitala medier. Det blir ett tema som tar fasta på konsekvenser av den pågående Corona-pandemin utifrån olika perspektiv. Programmet innehåller en blandning av presentationer från forskning och från praktiken samt en presentation av årets Arwidssonstipendiat för bästa examensarbete. I år kommer mötet kunna följas på distans via Zoom. Detaljerat program kommer strax men det går bra att registrera sig redan nu!

Kris och transformation

Hur står det till med hållbarheten, resiliensen och robustheten i samhället i tider av kris? Under 2020 har pandemin drabbat världen med dramatiska konse­kven­­ser. Våra städer och samhällen har satts på prov där vissa miljöer visat sig vara mer anpassningsbara än andra. Ojämlika livsvillkor har blottlagts och accentuerats. Bristande till­gång till service och rekrea­tions­områden samt situationer av trång­boddhet har visat sig vara särskilt oför­del­aktigt. Samtidigt har människor organise­rat sig på helt nya sätt och stöttat sina medmänniskor.

På vilket sätt kan krisen bli en ögon­öppnare för hållbarhetsläget i våra städer och samhällen? Hur kan krisen få oss att planera städer och samhällen från och med nu och vilken transformation vill vi se framöver?

https://www.arch.kth.se/2.89425     Registrera dig här - Nationellt möte Tillämpad stadsbyggnad!

Arwidsson Talks 11 april 2019

https://www.arwidssontalks.com/2019/

Torsdagsseminarium KTH och ABE-skolan 28 maj 2020

Vår Stad: Hur förändrar en kris våra vanor i staden?Ann Legeby & Daniel Koch, KTH Arkitektur

På detta seminarium presenterade Ann Legeby och Daniel Koch hur de undersöker de nya och tillfälliga rörelse- och användningsmönster som uppstår när invånarna uppmanas hålla sig ifrån folksamlingar på grund av risken att smittas av eller smitta andra med Covid-19.

Nationellt möte i Tillämpad Stadsbyggnad

Nationellt möte hölls 16-17 oktober 2019 på KTH i Stockholm. Program finns här:

https://www.arch.kth.se/oktobermotet

Oktobermötet Tillämpad stadsbyggnad är ett nationellt möte och en arena för akademi och praktik inom Tillämpad stadsbyggnad. Det är ett återkommande möte för att samla forskare verksamma inom tillämpad stadsbyggnad från olika delar av landet samt praktiker som är intresserade av ämnet eller samverkar med forskare inom arkitektur-stadsbyggnad-planering.
Pågående forskningsprojekt kommer presenteras och fokus ligger på hur stadsbyggandet relaterar till hur aktuella utmaningar kan adresseras såsom klimatanpassning, jämlika livsvillkor, rättvis stad, bostadsförsörjning samt krympande och växande städer och samhällen.
Vi vill sprida kunskap om de initiativ som sker på olika håll i landet och vidareutveckla diskussionen om hur arkitektur och stadsbyggnad kan bidra till en mer hållbar utveckling. Deltar gör bland andra KTH, Chalmers, Blekinge Tekniska högskola, Gävle högskola, ett antal forskningsinriktade företag samt offentliga aktörer och kommuner.

Planerardagen, Sveriges Arkitekter, 22 januari i Färgfabriken, Stockholm

Tema 2019: Den produktiva Staden. Föreläsning: Stadsbyggande och livsvillkor: tillgänglighet till samhälleliga resurser.

Varberg Stadsutvecklingsprogram

Workshop i Varberg. Pågående arbete med att ta fram nytt stadsutvecklingsprogram. Deltar i referensgrupp.

Trästad Sverige, årlig konferens på Grand i Stockholm.

Tema: Planera för trästäder. Reflektion.

Winner: World Architecture Festival (WAF) in Berlin with Sweco Architects: Culture House in Gothenburg, Bergsjön. "A basket full of culture"

https://www.worldarchitecturefestival.com/culture-future-projects-2017

Linköping: Segregation och integration, Översiktsplan för Ytterstaden

Samarbete mellan Linköpings kommun och KTH Arkitekturskolan, januari-juni 2017.

Jubileumskonferens: Föreningen för Samhällsplanering 26 oktober

Konferens i Stockholm på ArkDes. Arrangeras av FFS ihop med ArkDes och Plattform för Hållbar Stadsutveckling.  http://www.planering.org/kalender/

Eleventh International Space Syntax Symposium, Lisbon

Presentation of papers. July 2017. http://www.11ssslisbon.pt/

METREX Spring Conference in Stockholm

Planning for Social Cohesion. EU Stragegies and Programmes in a Regional Context. Invited by the Stockholm County Coucil. June 2017. http://www.eurometrex.org/ENT1/FR/Meetings/meetings.php

Liveable Scandinavia: Kronprinsessan Victoria och Kronprins Frederik

Inbjuden till Arkitema Architects att tala om social hållbarhet med utgångspunkt i arkitektur och stadsbyggnad. Danska exportfrämjandet i Sverige med fokus på hållbarhet. 30 maj 2017.

Charette om Stockholms Framtid

Gränsöverskridande diskussion om den fysiska planeringen i Stockholm den 23 maj 2017. Inbjuden att tala.

New PST goes public

Open source application for advanced spatial analysis. Stockholm May 15, Gothenburg May 18. For mor info and plug in:https://www.arch.kth.se/forskning/urban-design/software or: http://smog.chalmers.se/PST

Tävlingsvinst med Sweco Architects: 'Kulturkorgen'

Nytt Kulturhus och torg i Göteborg, i stadsdelen Bergsjön. April 2017. https://www.arkitekt.se/tavlingsbidrag/vinnare-av-kulturhus-bergsjon/

Stockholms Översiktsplan, samrådsförslag: frukostmöte 9 december

Frukostmöte  arrangerat av Stockholm Bygger om Stockholms översiktsplan, samrådsförslag.

http://www.stockholmbygger.se/dialogmote/show/ny-oversiktsplan-for-stockholm

tankefoerdagenoep_legeby.pdf

Cyprus: Urban Segregation in Mediterranean Cities
1-3 December 2016

Invited to participate and present research in a conference in Niccosia, Cyprus. University of Cyprus, Department of Architecture.

Social-Ekologisk Stadsbyggnad: Gävle 8-9 november

Social-Ekologisk Stadsbyggnad, Perspektiv på Urban Resiliens och Hållbar Utveckling

Från programmet:

"Detta seminarium bjuder på en prominent lista av talare och det syftar till att  integrera tankar kring socio-teknologiska system för hållbarhet med tankar om  social-ekologiska relationer och urban resiliens för en hållbar stadsutveckling. Det är detta som social-ekologisk stadsbyggnad handlar om; design som finner synergier för att lösa sociala, ekonomiska, miljömässiga och lokalt ekologiska problem."

seu-seminar-english-document.pdf

New York: sthlmnyc conversation, October 2016

Invited to participate and present at 'sthlmnyc conversation'. New York City.

Program title: Innovative solutions for the future housing challenge
For the third year in a row, STHLMNYC will be part of Archtober1, New York City’s Architecture and Design month. STHLMNYC will host a program in collaboration with the Consulate General of Sweden. This year’s theme is innovative solutions for the future housing challenge.

STHLMNYC is a collaborative nonprofit organization founded and directed by the architects Linda Schuur and Sander Schuur.

ABF Stadsbyggandet: Den rättvisa staden

Den rättvisa staden är ett seminarium i tre delar i samarbete med avdelningen för stadsbyggnad, Arkitekturskolan KTH. Programmet är koordinerat avCatharina Gabrielsson, lektor i stadsbyggnad.

http://abfstockholm.se/event/2016/05/stadsbyggandet/

 

Opportunities and affordances at neighbourhood centres

The local neighbourhood centre may be seen as a public space for our everyday life experiences: a place where various urban resources and opportunities become available and it is an important arena for social processes. The study will explore methods for identifying and define the affordances and the opportunities of these places and the study will return to empirical data based on observations and a questionnaire from Stockholm. Statistical analysis will be further developed and findings linked to configurative analysis that captures the spatial characteristics of these centres in order to increase the understanding of the role of urban form for social processes.

Forskningsprojektet finansieras av Formas genomArchitecture in the Making.

Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm: 2015-2016

Forskarstöd för kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm inom utvecklingsområdet Boende & Stadsmiljö. Forskarstödet fortsätter under våren 2016 och nu innehåller arbetet ett fokus på kulturfrågor i relation till stadsbyggande och planering.

http://www.stockholm.se/OmStockholm/Forvaltningar-och-bolag/Stadsledningskontoret-/Kommissionen-for-ett-socialt-hallbart-Stockholm/

ArkDes: Bo. Nu. Då.

Medverkan på ArkDes utställning Bo. Nu. Då. som öppnade 16 april och pågår under hela året. Frågor som tas upp handlar om stadsbyggande för ökad social hållbarhet och för att minska ojämlika livsvillkor i staden.

 

Avslutade forskningsprojekt

Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm - hösten 2015

Forskarstöd för kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm inom utvecklingsområdet Boende & Stadsmiljö. Forskarna Ann Legeby, Daniel Koch och Lars Marcus (Chalmers Arkitektur) har gjort inspel till kommissionens arbete. Arbetet har omfattat en serie möten, workshopar och föreläsningar samt en rapport. Mer om kommissionens arbete går att finna på stadens hemsida där även KTH-rapporten finns att läsa och ladda ner.

http://www.stockholm.se/OmStockholm/Ett-socialt-hallbart-Stockholm-2/

Dela[d] Stad - Shared City

Dela[d] Stad -Mistra Urban Futures, Boverket och Göteborgs Stad

2013-2015

Forskningsprojektet Dela[d] Stad syftar till att konkretisera och operationalisera Arkitekturskolans stadsbyggnadsforskning i Göteborg och att bygga broar mellan forskning och praktik. Uppdraget är initierat genom behov uttryckt av Göteborgs stad. Boverket finansierar projektet via Mistra Urban Futures. I projektet prövas och utvärderas metodiker och förhållningssätt i studier i de fyra stadsdelar som omfattas av arbetet med ’Urban Utveckling’: Bergsjön, Hjällbo, Gårdsten och Norra Biskopsgården.

http://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/delad-stad

Rapporter går att läsa och ladda ner från KTH DiVA.

Storstäder i Samverkan

2014-2015

KTH Arkitekturskolan har tillsammans med storstadskommunerna Göteborg, Stockholm och Malmö beviljats 970 000 kr i forskningsmedel från Boverket för att fördjupa och sprida kunskap om hur urban segregation och social hållbarhet relaterar till den byggda miljön och till stadsbyggnad. Denna insats som genomförs under hösten 2014 –Storstäder i Samverkan – finansieras av regeringens anslagna medel för att knyta forskning närmare det Urbana Utvecklingsarbetet.

Projektet syftar till att skapa en arena för att kunna ta del av ny kunskap inom fältet samt att utbyta erfarenheter om hur städerna arbetar idag med stadsbyggnad i relation till urban segregation. Projektet omfattar bl.a. spridning av erfarenheter och resultat från Mistra Urban Futures-projektetDela[d] Stad som Arkitekturskolan arbetar med tillsammans med Göteborgs Stad.

Rapporter går att läsa och ladda ner från KTH DiVA.

Tidigare arbeten

Disputation

Fredagen den 29 november 2013, sal: 'Röda tältet', Arkitekturskolan KTH, Östermalmsgatan 26, Stockholm, kl 10.00. Titel: "Patterns of co-presence: Spatial configuration and social segregation".

PhD research: Urban Segregation and Urban Form

My PhD research is about how urban segregation and social sustainability relate to the built environment; more specifically, how the built environment performs from a social perspective by studying patterns of co-presence.

The dissertation and the licentiate thesis are available at KTH DiVA.


Courses

Architectural Technology 3:1 Building, City, Process (A31T1A), examiner, teacher | Course web