Hoppa till huvudinnehållet

A31T2A Arkitekturteknik 3:2: Byggnad, stad, process 3,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se information från rätt kursplan och kursomgång.

Rubriker med innehåll från kursplan A31T2A (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ska med hjälp av byggstatiska, byggfysiska och byggkonstruktiva principer hjälpa studenten att vidareutveckla, ordna och strukturera sitt eget projekt inom kandidatexamen.

Lärandemål

Efter kursen ska studenten kunna:

  • metodiskt använda grundläggande byggstatiska, byggfysiska och byggkonstruktiva principer för att vidareutveckla sitt kandidatprojekt i helhet och detalj samt redovisa detta visuellt och muntligt.
  • motivera system- och materialval samt verktyg, arbetsprocesser och metoder.
  • skriva en tekniskt rapport.
  • reflektera kring sitt lärande

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Du ska ha godkänt betyg i kursen A11TEB Arkitekturteknik 1 7,5 hp och A21TEB Arkitekturteknik 2 9,0 hp

Rekommenderade förkunskaper

Studenten ska uppfylla uppflyttningskraven för tredje årskursen.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • MOM1 - Moment 1, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Lärandemålen examineras genom redovisningar av process och resultat i vid kursstart specificerade inlämningsuppgifter. För betyg krävs godkända inlämningsuppgifter samt 80% närvaro vid föreläsningar, seminarier, handledningstillfällen och genomgångar.

En reflektion kring det egna lärandet skall redovisas.

Särskilda kompletteringsregler gäller. Kompletteringsreglerna finns tillgängliga på programwebben.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb A31T2A

Ges av

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Erik Wingquist (erik.wingquist@arch.kth.se)