A42O1A Orientering; Arkitekturens teknik, teori och historia 4:1 3,0 hp

Orientation; History, Theory and Technology of Architecture 4:1

  • Utbildningsnivå

    Avancerad nivå
  • Huvudområde

    Arkitektur
  • Betygsskala

    P, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Målet med kursen är att utifrån studenternas tidigare kunskaper öva studenternas förmåga att formulera en undersökning/ ett projekt som utgångspunkt för en aktuell arkitektonisk frågeställning/tema.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

-        Formulera och genomföra  en undersökning kring en arkitektonisk frågeställning

-        Analytisk och kritisk omsätta undersökningen i ett arkitektonisk förslag

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen består av en serie föreläsningar och seminarier relaterade till arkitektoniska frågeställningar. Alla studenter ska producera material och sedan presentera vid slutseminarie.

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar, seminarier, produktionsmaterial och slutpresentation

Behörighet

Utbytesstudenter inom Arkitektutbildningen (ARKIT) är behöriga.

Förkunskapskrav för årskurs 4 (ARKIT) och årkurs 1 (TARKM):

Kandidatexamen inom området arkitektur, eller ett utbildningsprogram som liknar KTH Arkitektutbildningens basnivå (180hp).

Litteratur

To be announced at course start.

Examination

  • MOM1 - Moment 1, 3,0, betygsskala: P, F

Krav för slutbetyg

En förutsättning för examination är 80% närvaro och aktivt deltagande vid föreläsningar, seminarier och andra kursaktiviteter samt godkända uppgifter

En reflektion kring det egna lärandet ska också redovisas

Ges av

ABE/Arkitektur, Gru 4-5

Examinator

Helena Mattsson <helena.mattsson@arch.kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med HT2014.
Examinationsinformation gäller från och med HT2009.