Hoppa till huvudinnehållet
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

A42O2A Orientering; Arkitekturens teknik, teori och historia 4:2 3,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Kursval

Gäller för kursomgång

VT 2025 Start 2025-01-14 programstuderande

Anmälningskod

60047

Rubriker med innehåll från kursplan A42O2A (VT 2023–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar, seminarier, produktionsmaterial och slutpresentation.

Kursinnehåll

Kursen består av en serie föreläsningar och seminarier relaterade till arkitektoniska frågeställningar. Alla studenter ska producera material och sedan presentera vid slutseminarium.

Lärandemål

  • analysera begrepp, artefakter eller processer inom arkitektur och stadsbyggnad med forskningsanknutna verktyg och metoder.
  • kunna argumentera för och presentera upptäckter och resultat med stöd av text, bild, gestaltningsarbete och/eller prototyper
  • Med stöd av text och i diskussion kunna presentera kritiska analyser av teoretiska texter inom arkitektur och stadsbyggnad.
  • Ha utvecklat sin förmåga att med stöd av text eller i diskussion kunna reflektera kring hållbarhetsaspekter på kursinnehållet
  • Ha utvecklat sin förmåga att med stöd av text eller i diskussion kunna reflektera kring det egna lärandet

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Kandidatexamen inom området arkitektur, eller ett utbildningsprogram som liknar KTH Arkitektutbildningens grundnivå (180hp).

Rekommenderade förkunskaper

Kandidatexamen inom området arkitektur, eller motsvarande utbildningsnivå.

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • MOM1 - Moment 1, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

En förutsättning för examination är 80% närvaro och aktivt deltagande vid föreläsningar, seminarier och andra kursaktiviteter samt godkända uppgifter.

Särskilda kompletteringsregler gäller. Kompletteringsreglerna finns tillgängliga på programwebben.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kursrum i Canvas

Registrerade studenter hittar information för genomförande av kursen i kursrummet i Canvas. En länk till kursrummet finns under fliken Studier i Personliga menyn vid kursstart.

Ges av

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Markus Aerni (aerni@kth.se)