Hoppa till huvudinnehållet

A42SES Seminariekurs, avancerad nivå 3,0 hp

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan A42SES (VT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i en serie parallella seminarier som ger studenten möjlighet att utforska ett särskilt tema och att bli bekant med en forskningspraktik. Varje seminareserie leds av lärare med forskningsbakgrund.

Lärandemål

Kursen övergripande syfte är att ge insikt i forskningsbaserade och teoretiska aspekter på arkitekturens område.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • analysera begrepp, artefakter eller processer med stöd i några olika verktyg som kännetecknar en forskningspraktik
  • presentera en kritisk analys av en given text
  • argumentera och presentera upptäckter och resultat med stöd av text, bild, gestaltningsarbete och/eller prototyper

Kursupplägg

Kursen är uppdelad i en serie parallella seminarier som ger studenten möjlighet att utforska ett särskilt tema och att bli bekant med en forskningspraktik. 

Varje seminareiserie leds av lärare med forskningsbakgrund.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Slutförd kurs A31H1A, A31P1A, A31REA, A31SFA, A31T1A, A31EXA/A31KAX, A31H2A, A31P2D, A31T2A

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • SEM1 - Seminarier, 3,0 hp, betygsskala: P, F
Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

En förutsättning för examination är 80% närvaro och aktivt deltagande vid föreläsningar, seminarier och andra kursaktiviteter samt godkända uppgifter.

En reflektion kring det egna lärandet ska också redovisas.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ingen information tillagd

Ges av

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd