Hoppa till huvudinnehållet

A52B13 Studioprojekt, avancerad nivå 12,0 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan A52B13 (HT 2021–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Undervisningen är studiobaserad. Specifika kursuppgifter, teman, gestaltningsförutsättningar och inlämningskrav justeras och fastställs inför varje läsår av examinatorn. Studioprojekten innehåller både individuellt arbete och lagarbete enligt planering och kursuppgifter som fastställs av examinator.

Lärandemål

Studioprojektens övergripande syfte är att tillgodose individens fördjupning och individuell progression av kunskap, färdigheter och förhållningssätt inom arkitektur och relaterade kunskapsområden. Under arkitektutbildningen på avancerade nivå /inom masterprogam i arkitektur genomför den enskilde studenten sex studioprojekt i detta syfte. Varje studioprojekt ger studenten tillfälle att pröva och utveckla färdigheter på varierade tillämpningsområden och får stöd för att reflektera över sitt lärande.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • genomföra och utvärdera kvalificerade arkitekturuppgifter kritiskt, kreativt och självständigt på så sätt att en progression av kunskap och förståelse, färdigheter ochförmåga, värderingssätt och förhållningssätt samt arkitektonisk kvalitet kan påvisas i relation till tidigare genomförda projektarbeten under utbildningen
 • presentera, visualisera och diskutera det genomförda projektet utifrån en relevant diskurs och en bred arkitekturkontext, med stöd av lämpliga representationstekniker.
 • vid anvisade tillfällen, visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • redovisa en självständig arbetsprocess och reflektion kring det egna lärandet
 • dokumentera och vid uppmaning redovisa en under arkitektutbildningen hittills genomförda projektarbeten i en portfoliodokumentation
 • kritiskt reflektera kring egna undersökningar och projekt utifrån ett hållbarhetsperspektiv
 • tydligt visa på en kunskapsprogression. Progressionens grad och omfattning beror på hur många projekt på avancerad nivå som studenten tidigare har genomfört, som vid kursens start ska redovisas i en portfolio för ansvarig lärare som bedömer detta

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ett läsårs godkända obligatoriska kurser på masterprogrammet i arkitektur eller arkitektutbildningens avancerade nivå, eller motsvarande (60hp).

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Anges vid kursstart

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • EXMN - Examination studioprojekt, 12,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Examination sker efter en övergripande bedömning av:

 • handledningstillfällen
 • presentationer
 • kritikgenomgångar av projektarbeten
 • kursuppgifter

Redovisning ska ske inom kursens givna tidsramar.

Övriga krav för slutbetyg

En förutsättning för examination är 80% närvaro och aktivt deltagande vid föreläsningar, seminarier, handledningar och andra kursaktiviteter samt godkända projektuppgifter.

Obligatorisk närvaro vid kritikgenomgång.

Särskilda kompletteringsregler gäller. Kompletteringsreglerna finns tillgängliga på programwebben.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb A52B13

Ges av

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Claes Sörstedt (claes.sorstedt@arch.kth.se)