A52H1A Arkitekturens historia och teori 5:1 3,0 hp

History and Theory of Architecture 5:1

Löpande fördjupningskurs i arkitekturens historia och teori under femte läsårets höst. Kursen är uppdelad i ett antal parallella seminarieserier.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen är uppdelad i parallella seminsarieserier, där den studerande fördjupar sig i ett valt ämne inom arkitekturhistoria eller arkitekturteori.

Lärandemål *

Kursens övergripande syfte är att ge historiska och teoretiska fördjupningar inom arkitekturens kulturella fält. 

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • analysera kursens litteratur utifrån ett kritiskt perspektiv 
  •  självständigt söka och tillgodogöra sig litteratur inom det givna probleområdet
  • redovisa sina resultat skriftligt och/eller muntligt.

Kursupplägg

Seminarier, föreläsningar och självständigt arbete inom givna problemområden.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ett års fullt godkända arkitekturstudier i arkitektur på avancerad nivå, kurser och projekt.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • MOM1 - Moment 1, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

MOM 1- moment 1, 30 hp, betygsskala P,F.

Övriga krav för slutbetyg *

80% närvaro vid obligatoriska moment, inkl seminarier, handledning och kritik.
Genomförd och godkänd inlämningsuppgift.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Ingen information tillagd

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb A52H1A

Ges av

ABE/Arkitektur, Gru 4-5

Huvudområde *

Arkitektur

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.