Hoppa till huvudinnehållet
Inför kursvalA52K2B Kritiska studier - studio 5:2 12,0 hpAdministrera Om kursen

Dialogiska Interventioner årskurs 5

Projektet ingår i studion
Critical Studies Design Studio    FATALE
Feminist Architecture Theory – Analysis, Laboratory, Education

The FATALE studio works with critical and feminist strategies in architecture and design, based on theories of gender, queer, postcolonialism and power relations. The studio engages in subversive and dialogical research and design practices applied to specific themes and/or locations.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan A52K2B (HT 2012–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Relationerna mellan rum, kropp(ar) och platser står i fokus. Genom fysiska interventioner undersöks teman som diaspora, identitet/ subjektposition, materialitet och makt i 2-dimensionella och 3-dimensionella gestaltningar på flera skalor. Studions undersökningar görs utifrån en praktikbaserad forskningstradition där arkitekturprojekten ses som del av en kunskapsgenererande process.

Lärandemål

Dialogiska Interventioner/Dialogical Intervention

Dialogiska Interventioner är en forskningsstudio som bygger på kritiska verktyg och metoder utvecklade i kursen Feministiska Designredskap. Studenterna utvecklar arkitektoniska gestaltningsprojekt i dialog med en historisk, fysisk och teoretisk kontext där ett maktkritiskt perspektiv används för att syntetisera, förskjuta och transformera föreställningar och praktiker inom arkitektur och design. Kursens övergripande syfte är att utveckla studentens förmåga att arbeta med arkitektonisk gestaltning med stöd av både generativa och undersökande kritiska perspektiv

Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna:
-Utveckla en egen position inom feministisk kritiskt tänkande kring centrala teman som diaspora, identitet/subjektposition, materialitet och makt
-Resonera, presentera och gestalta arkitektur ur ett maktkritiskt perspektiv som ifrågasätter och omdefinierar normerande föreställningar, situationer och praktiker i den fysiska miljön
-Tillämpa och dokumentera en arbetsprocess som underbygger kopplingen mellan forskning och praktik

Allmänna mål
1. Projektet ingår i studion Kritiska studier. 2. Projektet syftar till ökad kunskap inom detta område och till fördjupad kunskap/färdighet inom arkitekturämnet som helhet. Projektet riktar sig till studenter som kan ha kommit olika långt i denna fördjupning och som därför även efter projektets slut kommer att ligga på olika nivåer.
3. Den enskilde studenten skall efter projektet ha redovisat en individuell utveckling av sina kunskaper och färdigheter inom studioinriktningens program och inom arkitekturämnet som helhet.

Kursupplägg

Kursen består av flera seminarier med design-uppgifter, presentationer och gruppdiskussioner. Den innehåller också individuella handledningstillfällen och ett slutseminarium för presentation/diskussion av eget arbete. Parallellt löper dessutom litteraturseminarier om metodologi och teori

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ett års fullt godkända arkitekturstudier i arkitektur på avancerad nivå, kurser och projekt.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

-Gender Space Architecture, av Jane Rendell, Barabara Penner, Ian Borden, London: Routledge, 2000.
-Feminist Political Theory: An Introduction, 2nd ed., Valerie Bryson, NY: Palgrave Macmillan, 2003.
-Feminism & Methodology, ed. Sandra Harding, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1987.
-Minnich, Elizabeth Kamarck 2005, Transforming Knowledge, Philadelphia: Temple University Press
*Specifika läsningar meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projektdel 1, 9,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projektdel 2, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

a) Presentationskrav
Detaljerade anvisningar lämnas vid kursstarten.

During the second half of the fall semester the 5th year students are to do a Thesis Preparation.
Through the development of a ‘Thesis Preparation Booklet’ to be handed into the Studierådet before the end of the semester (deadline will be announced at the beginning of the course) students will have developed a clear focus, thesis question, for their diploma project and will have the opportunity to build an architectural design research on a specific subject the students want to pursue further. The architectural design research, could have an architectural design agenda, technical/material agenda, theoretical or programmatic agenda. It is important that all material is processed by the student and brought together in a booklet. The Thesis Preparation is an opportunity for the students to develop specific techniques and skills as well as to formulate an architectural design ambition through design research.
Requirements:
A4 sized and bind ‘Thesis Preparation Booklet’ of 20 pages including text, images and drawings.

The studio presentation will be part of the future diploma portfolio and shall be delivered in an appropriate and fully qualified way.

b) Examination
80% närvaro. Studenten ska aktivt ha deltagit i ritsalsundervisningen och vid föreläsningar och seminarier etc., samt ha godkända deluppgifter och slutpresentation. Deltagande vid kritikgenomgångar är obligatoriskt.
Kompletteringskrav: Arbetet skall utföras, och i förekommande fall kompletteras, inom given tidsram. Se generella anvisningar.
(Grundprincip: Höstterminsprojekt skall ha blivit godkänt senast vid påföljande vårtermins slut; vårterminsprojekt senast fore påföljande hösttermins start. Materialet skall lämnas in minst en vecka dessförinnan.)
Projektet ska dokumenteras i en portfölj. Ritningar och samtliga analyser och modeller ska finnas med i dokumentationen. Processen ska redovisas.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Per Fransson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb A52K2B

Ges av

ABE/Arkitektur, Gru 4-5

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd