Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Project 1: A new landscape political program for Stockholm city, årskurs 5
Projektet ingår i studion Landskapsarkitektur, med följande beskrivning:
The subject:
The topic is landscape architecture as architecture. The studio focuses on the interaction between landscape and the built environment, the cityscape of Stockholm. It deals with the major issues of the society of today in terms of the physical environment. The course is dealing with the political issues of green structure contra the expanding and imploding city. The main focus is working with design in relation to landscape and architecture, as interdisciplinary projects. The course is divided into four projects and in the end a concluding week.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan A52L1B (HT 2012–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Is the so-called “Stockholm School” relevant today? A critical examination of the modernisms park program: What was good then? What works today? What needs to be changed? Who uses the parks today? For what are they used? How are the modern urban life and the use of public space?
Includes an introduction, the course is presented and all teachers are involved in this starting phase.

Lärandemål

Project 1: A new landscape political program for Stockholm city (årskurs 5)
Allmänna mål – Overall goals
1. Projektet ingår i studion Landskapsarkitektur. The course is part of the Landscape Design Studio:
The studio enters into contemporary and future issues about urban development. The approach is architecture based on a landscape relation, from a strategic planning situation to small scale designing projects.
2. Projektet syftar till ökad kunskap inom detta område och till fördjupad kunskap/färdighet inom arkitekturämnet som helhet. Projektet riktar sig till studenter som kan ha kommit olika långt i denna fördjupning och som därför även efter projektets slut kommer att ligga på olika nivåer.
3. Den enskilde studenten skall efter projektet ha redovisat en individuell utveckling av sina kunskaper och färdigheter inom studioinriktningens program och inom arkitekturämnet som helhet.
Kursmål - Course goals
Stockholm has a long tradition of strategic landscape planning and park political ideas. It is time to reconsider and renew these programs according to the rapid changes of the town planning.

Kursupplägg

Lectures, seminars, excursions, workshops, tutorial, project pin ups and final criticism.

Pedagogy and methodology
The studio contains both work in groups and individual work. Project studies are the main form for the work in the studio. Lectures and literature seminars will be held with many different subjects such ass science, ecology, design theory, technology and sociology. The work will be built up on the analysis of the program. A study trip (during the year) will be arranged and could go to Copenhagen or Barcelona, both well-known examples of cities with modern and contemporary developed park policies.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ett års fullt godkända arkitekturstudier i arkitektur på avancerad nivå, kurser och projekt.
Behörighet från andra ämnesområden bedöms särskilt.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Further information will be handed out at the start of the course.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projektdel 1, 9,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projektdel 2, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Projektet innehåller två delmoment: genomfört och inlämnat projektarbete (9hp) respektive godkänd slutkritik etc (3hp). I det första delmomentet ingår det en eller flera delinlämningar under projekttiden.

Övriga krav för slutbetyg

a) Presentationskrav
- 80% attendance on all compulsory activities; seminars, reviews and tutorials.
- Submit Design task according to specifications.
- Submit Research task according to specifications
- Participation in study trip or alternate activity
Projektet ingår i examensportföljen och skall dokumenteras på ett lämpligt och kvalificerat sätt. 

b) Examination
80% närvaro. Studenten ska aktivt ha deltagit i ritsalsundervisningen och vid föreläsningar och seminarier etc., samt ha godkända deluppgifter och slutpresentation. Deltagande vid kritikgenomgångar är obligatoriskt.
Kompletteringskrav: Arbetet skall utföras, och i förekommande fall kompletteras, inom given tidsram. Se generella anvisningar.
(Grundprincip: Höstterminsprojekt skall ha blivit godkänt senast vid påföljande vårtermins slut; vårterminsprojekt senast fore påföljande hösttermins start. Materialet skall lämnas in minst en vecka dessförinnan.)
Projektet ska dokumenteras i en portfölj. Ritningar och samtliga analyser och modeller ska finnas med i dokumentationen. Processen ska redovisas.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Per Fransson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb A52L1B

Ges av

ABE/Arkitektur, Gru 4-5

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd