A52T1B Designstudion för Arkitekturens Interdisciplinaritet 5:1 12,0 hp

Architectural Technology Research Studio 5:1

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

The Architectures of Interdisciplinarity Design Studio seeks a holistic synthesis of technological investigation and design, using projective and case-based learning to research the socio-technological implications of design strategies.

Emphasis is placed on developing methodologies for testing projected proposals and for evaluating the relative value of quantitative and qualitative modelling.

The first semester of the studio will give an understanding of contemporary design tools and their architectural potential. Short design workshops exploring architectural concepts will be paralleled by technical training and research of current studio theme. 5th year students will in addition to the given semester brief consider individual interests in preparation for their diploma thesis.

Lärandemål *

Students who have completed this course should be able to

•  Conduct general, targeted research within the given field

•  Apply and account for studied concepts and tools to do with digital design and the given programmatic theme at a general level

•  Explain and evaluate the impact of studied concepts and tools to architectural as well as structural design based on their current usage

• Communicate critical findings within the team and the studio

Kursupplägg

Workshops in a studio,tutorials,seminars, reviews.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

Ett års fullt godkända arkitekturstudier i arkitektur på avancerad nivå, kurser och projekt.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Will be announced at the beginning of the course.

Examination och slutförande

Betygsskala *

P, F

Examination *

  • PRO1 - Projektdel 1, 9,0 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projektdel 2, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

At examination the student will be assessed on how she/he has fulfilled the “Learning outcomes”.

80% attendance of all course events and pass level attainment in all studio assignments.

More specific course specific examination procedures to be announced at course start.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Per Fransson

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb A52T1B

Ges av

ABE/Arkitektur, Gru 4-5

Huvudområde *

Arkitektur

Utbildningsnivå *

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.