AD1220 Arkitektur för ämneslärare I 6,0 hp

Architecture for Subject Teachers I

Kursens övergripande mål är att i kombination med kursen Arkitektur för ämneslärare II ge erforderliga kunskaper att undervisa i ämnet arkitektur på gymnasieskolan inom kursen Arkitektur-hus 100 poäng.

Kursomgång och genomförande

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.

Kursinformation

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll *

Kursen består av föreläsningar, textseminarier, studiebesök och övningsuppgifter. I kursen ingår två övningsuppgifter som redovisas vid slutet av respektive kursmoment. Kurslitteraturen består av översiktslitteratur och källtexter, som diskuteras och examineras fortlöpande i seminarieform.

Lärandemål *

Kursens övergripande mål är att i kombination med kursen Arkitektur för ämneslärare II ge erforderliga kunskaper att undervisa i ämnet arkitektur på gymnasieskolan inom kursen Arkitektur-hus 100 poäng.
Efter genomförd kurs skall studenten ha
- grundläggande kunskaper om hållbart byggande utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv
- kännedom om byggplaneprocessen och den tillhörande lagstiftningen
- orientering om de handlingar och ritningar som förekommer i byggprocessen
- grundläggande kunskaper om den arkitektoniska gestaltningsprocessen och de redskap och verktyg som ingår i arbetet med arkitektur

Kursupplägg

Undervisningen är förlagd till KTH Arkitekturskolan. Kursen är indelad i två moment. Det första behandlar byggandet och det byggda. Det andra fokuserar på gestaltning och den arkitektoniska praktiken. Kurslitteraturen examineras fortlöpande vid seminarer. Kursens två moment består av föreläsningar, textseminarier och studiebesök samt övningsuppgift. De tvåövningsuppgifterna redovisas vid slutet av respektive moment.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet *

120 hp inom CL-programmet

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala *

A, B, C, D, E, FX, F

Examination *

  • MOM1 - Arkitektur och hållbart byggande, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • MOM2 - Arkitektonisk gestaltning, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg *

Kursen består av två moment. För godkänt på hela kursen krävs att båda momenten är godkända samt 80 procents närvaro på all undervisning.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Per Fransson

Etiskt förhållningssätt *

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AD1220

Ges av

ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

Huvudområde *

Arkitektur

Utbildningsnivå *

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd