Hoppa till huvudinnehållet

Inför kursval

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
* Informationen tillhör Kursplan AD1221 (HT 2017–)

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen består av föreläsningar, textseminarier, studiebesök och övningsuppgifter. I kursen ingår tre övningsuppgifter som redovisas vid slutet av respektive kursmoment. Kurslitteraturen består av översiktslitteratur och källtexter, som diskuteras och examineras fortlöpande i seminarieform.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att ge erforderliga kunskaper att introducera ämnet arkitektur i grundskolan.

Efter genomförd kurs skall studenten ha

- grundläggande kunskaper om hållbart byggande utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv

-kännedom om byggplaneprocessen och den tillhörande lagstiftningen

-orientering om de handlingar och ritningar som förekommer i byggprocessen

-grundläggande kunskaper om den arkitektoniska gestaltningsprocessen och de redskap och verktyg som ingår i arbetet med arkitektur

-hålla projekt i arkitektur med elever inom teknikämnet

Kursupplägg

Undervisningen är, till största delen, förlagd till KTH Arkitekturskolan. Kursen är indelad i tre moment. Det första behandlar byggandet och det byggda. Det andra fokuserar på gestaltning och den arkitektoniska praktiken. Det tredje är ett projektarbete. Kurslitteraturen examineras fortlöpande vid seminarier. Kursens tre moment består av föreläsningar, textseminarier och studiebesök samt övningsuppgift. Övningsuppgifterna redovisas vid slutet av respektive moment.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande grundläggande behörighet för ämneslärare i teknik

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • MOM1 - Arkitektur och hållbart byggande, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • MOM2 - Arkitektonisk gestaltning, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • MOM3 - Arkitekturprojekt inom teknikämnet på grundskolan, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

MOM1 - Arkitektur och hållbart byggande, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

MOM2 - Arkitektonisk gestaltning, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

MOM3 - Arkitekturprojekt inom teknikämnet på grundskolan, 1,5hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Övriga krav för slutbetyg

Kursen består av tre moment. För godkänt på hela kursen krävs att alla momenten är godkända

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Malin Wennerholm

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AD1221

Ges av

ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd