Hoppa till huvudinnehållet

AD1RD1 Reflekterande designprocess 7,5 hp

Kursens mål är att ge studenterna grundläggande kunskaper i designprocessen. Efter genomgången kurs skall deltagarna självständigt kunna formulera frågeställningar samt undersöka olika metoder och verktyg för att lösa problem kring designprocesser.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AD1RD1 (VT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen ges i studioform där studenterna arbetar med två projekt gruppvis i en studio med egna arbetsplatser. Handledning och en stor del av undervisningen sker i studiomiljön. Lärandet sker i görandet, vilket sätter produktion av material i fokus.

Lärandemål

Kursens mål är att ge studenterna grundläggande kunskaper i designprocessen. Efter genomgången kurs skall deltagarna självständigt kunna formulera frågeställningar samt undersöka olika metoder och verktyg för att lösa problem kring designprocesser.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

• Utforska begreppen abstraktion och mutation

• Presentera idéer och visioner i olika media

• Analysera och utveckla sina projekt utifrån en designprocess

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Enligt besked vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projekt 1, 4,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projekt 2, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Kursen består av två projekt, PRO1, 4,5 hp, och PRO2, 3 hp. För godkänt på hela kursen krävs aktiv närvaro på 80% av all undervisning samt godkända projekt. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Jelena Mijanovic

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AD1RD1

Ges av

ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd

Kontaktperson

Jelena Mijanovic, jelena.mijanovic@arch.kth.se