Hoppa till huvudinnehållet

AD234V Arkitekturens kvalitetsfrågor 7,5 hp

Kursen har tre övergripande mål. Efter genomförd kurs ska studenten ha kännedom om begreppet kvalitet och kunna visa hur  kvalitetsbegreppet används inom arkitekturen. Studenten ska ha utvecklat förmågan att redovisa exempel på begreppsanvändning och professionella kvalitetsbedömningar. Kursdeltagarna ska genom eget arbete tränga in i några centrala kvalitetsfrågor inom arkitekturen.

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AD234V (HT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen behandlar följande teman:

 • praktisk forskningsmetodik för arkitekturämnet
 • teorier om arkitektonisk kvalitet
 • kvalitetsarbete, exempel från praktiken
 • arkitekturtävlingar - hur utses förstapritagare?
 • arkitekturpriser - hur redovisas och motiveras vinnare?
 • kvalitetsbegreppet i Nordens arkitekturpolitiska program

Lärandemål

Kursen har tre övergripande mål. Efter genomförd kurs ska studenten ha kännedom om begreppet kvalitet och kunna visa hur  kvalitetsbegreppet används inom arkitekturen. Studenten ska ha utvecklat förmågan att redovisa exempel på begreppsanvändning och professionella kvalitetsbedömningar. Kursdeltagarna ska genom eget arbete tränga in i några centrala kvalitetsfrågor inom arkitekturen.

Kursupplägg

Kursen består av föreläsningar, studiebesök och övningar. En individuell skrivuppgift samt kritikomgång av den egna skrivuppgiften ingår.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

 • 60 hp högskolestudier inom arkitektur och samhällsbyggnad. Det är ett brett kunskapsfält som inkluderar inredningsarkitektur husbyggnad, konstruktion, stadsbyggnad, landskapsarkitektur och fysiskt planering

 • Dokumenterade kunskaper i svenska B och engelska A eller motsvarande

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Meddelas i samband med kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

 • MOM1 - 75% närvaro vid föreläsningar och övningar, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • MOM2 - Skrivuppgift samt deltagande i kritik, 5,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

 • MOM1 - 75% närvaro vid föreläsningar och övningar, 2,5 hp, betygsskala: P, F
 • MOM2 - Skrivuppgift samt deltagande i kritik, 5,0 hp, betygsskala: P, F

För godkänt på hela kursen krävs att båda momenten är godkända.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Malin Wennerholm

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AD234V

Ges av

ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd