Hoppa till huvudinnehållet

AD2NA1 Närvaroarkitektur 7,5 hp

Kursens mål är att ge studenterna en insikt i designprocessen. Efter genomgången kurs skall deltagarna självständigt kunna formulera frågeställningar samt undersöka olika metoder och verktyg för att lösa problem kring designprocesser. 

Kursomgångar saknas för tidigare och kommande terminer, samt för innevarande termin.
Rubriker med innehåll från kursplan AD2NA1 (VT 2010–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

I kursen används konceptet exformation som en designfrågeställning. Designprocessen är en process som består av information och formgivning. Exformation är allt som avsiktligt utelämnats av "designern" i formgivningsprocessen. Kursen fokuserar på den "utelämnade informationen". Studenterna utforskar och skapar ett projekt utifrån det utelämnade.

Lärandemål

Kursens mål är att ge studenterna grundläggande kunskaper i designprocessen. Efter genomgången kurs skall deltagarna självständigt kunna formulera frågeställningar samt undersöka olika metoder och verktyg för att lösa problem kring designprocesser. 

Kursupplägg

Kursen ges i projektform och innehåller även föreläsningar, seminarier och övningar.

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Ingen information tillagd

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Enligt besked vid kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

P, F

Examination

  • PRO1 - Projektdel 1, 4,5 hp, betygsskala: P, F
  • PRO2 - Projektdel 2, 3,0 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s samordnare för funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

För godkänt krävs aktiv närvaro på 80% av samtliga föreläsningar och praktiska moment samt godkända övningsuppgifter. 

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Profile picture Per Fransson

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AD2NA1

Ges av

ABE/Arkitektur, Fex övr utbildning

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd