Hoppa till huvudinnehållet

AD2UPX Examensarbete inom stadsplanering och design, avancerad nivå 30,0 hp

Huvudsyftet med examensarbetet är att ge studenten en möjlighet att efter eget intresse genomföra ett självständigt forsknings- och/eller designprojekt inom området stadsplanering och design. 

Kursomgångar saknas för aktuella eller kommande terminer.
Rubriker med innehåll från kursplan AD2UPX (VT 2011–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Examensarbetet bygger på en strikt sekvens av forsknings- och studiouppgifter som ligger inom programmets kärnområde och som omfattar ett brett spektrum av ämnen relaterade till nordiska och internationella förhållanden.

Särskild vikt läggs vid frågor om hållbarhet, som utgör själva kärnan i programmet. Examensarbetet är uppbyggt kring processen för grundlig forskning och praktik.

I början av arbetsprocessen har studenterna möjlighet att välja mellan att arbeta med en teoretisk studie och/eller ett designprojekt. Följande alternativ är tillgängliga för studenterna:

1. Examensarbete  i urban designteori

2. Examensarbete i tillämpad urban design

3. Tillämpad forskning och design

Under höstterminen innan studenterna påbörjar examensarbetet förväntas de utveckla ämnet för sitt examensarbete och att skriva en uppsats som beskriver följande:

 • Ämne för forsknings- och/eller designprojektet
 • Vald huvudfråga och problem
 • Projektets plats och dess problematik
 • Tydlig agenda för den fortsatta gestaltningen och/eller forskningen
 • Förslag på metoder och verktyg för att arbeta med projektet
 • Preliminärt program för projektet
 • Tidplan för arbetet med examensarbetet

Under arbetsprocessen finns det två viktiga moment runt vilka programmet är strukturerat. Den mellanliggande presentationen i slutet av mars och slutkritik under den sista veckan i maj.

Lärandemål

Syftet med kursen är att ge studenterna möjlighet att tillämpa och vidareutveckla de kunskaper, färdigheter och metoder som de tillägnat sig i tidigare kurser inom stadsplanering och design. Huvudsyftet med examensarbetet är att ge studenten en möjlighet att efter eget intresse genomföra ett självständigt forsknings- och/eller designprojekt inom området stadsplanering och design. Den studerande ska lära sig att formulera forsknings- och/eller designproblem, definiera forskningsbara frågor och utveckla lösningar på de definierade problemen.

Under arbetet med examensarbetet kommer studenterna att tillämpa sin kunskap på en avancerad nivå och visa en kvalificerad förmåga att hantera utmaningar som beror på de komplexa sätt på vilka städer fungerar, växer och utvecklas. Studenterna kommer att tillägna sig de yrkesmässiga och teoretiska verktyg som krävs för att genomföra en djupgående forskning samt att tillämpa sina färdigheter och kunskaper i designprocessen.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

Examensarbetet skall utformas som en fördjupad studie inom ämnesområdet stadsplanering och design, och det utgör en del av kraven för masterexamen i stadsplanering och design. Detta innebär att för att kunna påbörja examensarbetet skall studenten ha genomgått och avslutat större delen av programmets kurser med inriktning mot stadsplanering och design. Det åligger examinator att kontrollera att kraven har uppfyllts. Studenter från KTH-skolor förutom Skolan för arkitektur och byggd miljö måste få godkännande från sin skola för att vara registrerad på ett examensarbete i stadsplanering och design.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Litteraturlista meddelas i samband med kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

 • HALV - Halvtidsseminarium, 15,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • SLUT - Slutinlämning, 15,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Övriga krav för slutbetyg

Stadsplanering och design studio och/eller forskningsprojekt samt presentation och kritik, 30.0 hp, betygsskala:A, B, C, D, E, FX, F.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

 • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
 • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
 • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AD2UPX

Ges av

Huvudområde

Arkitektur

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd