AE100X Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå 15,0 hp

Degree Project in Built Environment, First Cycle

 • Utbildningsnivå

  Grundnivå
 • Huvudområde

  Teknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Det finns inget planerat kurstillfälle.

Lärandemål

Efter genomfört kandidatarbete ska studenten kunna:

 • formulera och avgränsa en problemställning inom det valda ämnet
 • planera arbetet för att lösa och avrapportera problemet med givna resurser
 • söka, inhämta och värdera tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation
 • integrera och utveckla kunskap inom den valda problemställningen
 • dokumentera projektets genomförande genom journalföring
 • avrapportera kandidatarbetets resultat och hur dessa överenstämmer med arbetets projekt- och effektmål i skriftlig och muntlig form
 • kritiskt granska, värdera och konstruktivt ifrågasätta ett annat kandidatarbete avseende frågeställning, genomförande och resultat

Kursens huvudsakliga innehåll

Kandidatarbetets huvuddel utgörs av ett projektarbete. Detta avser att integrera, fördjupa och utveckla studentens kunskaper och färdigheter inom ett avgränsat område av det som behandlats inom tidigare genomförda kurser på programmet. Teknologen väljer själv ämnesområde genom sitt val i ett större övergripande projekt inom samhällsbyggnad. För att underlätta och stödja kandidatarbetet behandlas även ett antal generiska kompetenser, som omsätts i praktisk tillämpning inom projektet. Särskild vikt läggs vid träning i att rapportera ett eget arbete, både muntligt och genom att självständigt författa en hel eller del av uppsats/projektrapport som skall vara läsvärd för en tänkt mottagare.

Kursupplägg

Kandidatarbetet genomförs till största delen som ett projektarbete och arbetet bedrivs i mindre projektgrupper om max tre till fyra personer. Vid fasta tider ges handledning inom projektets ämnesområde samt inom de genriska kompetenserna. I kandidatarbetet ingår delrapportering som skall lämnas in av projektgruppen för kontinuerlig kontroll och återkoppling av arbetets fortskridande.

Behörighet

Obligatoriska kurser i S-programmet samt inriktningskurser i MVT eller motsvarande. Det är examinator som avgör om studenten har den fördjupning som avses och att studenten avklarat huvuddelen av studierna innan examensarbete påbörjas.

Litteratur

Oberoende litteratur och litterära studier i det givna problemområdet förväntas. Läsa kan även föreslås av examinator eller handledare.

LyssnaOberoende litteratur och litterära studier i det givna problemområdet förväntas. Läsa kan även föreslås av examinator eller handledare.

Examination

 • XUP1 - Examensuppgift, 15,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • XUP1, 15.0 hp, betygskala: A, B, C, D, E, FX, F

Krav för slutbetyg

Kandidatarbetet redovisas skriftligt enligt gällande normer för vetenskaplig och teknisk rapportering samt presenteras muntligt och försvaras vid ett seminarium. Den skriftliga delen kan bestå av en självständigt författad uppsats/rapport, omfattande hela kandidatarbetet, eller en tydligt identifierbar del av en gemensam uppsats/rapport. Vidare ingår kritisk granskning av ett annat kandidatarbete samt att vara opponent under det seminarium då detta presenteras. Vid examniation fästs vikt vid kvalitet på projektrapport, projektjournal, muntlig presentation och opposition, särskilt kopplingen till kandidatarbetets allmänna mål.

Ges av

ABE/Hållbarhet och miljteknik

Kontaktperson

Magnus Svensson, svensson@kth.se

Examinator

Elzbieta Plaza <elap@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2011.
Examinationsinformation gäller från och med VT2010.