Hoppa till huvudinnehållet

AE1502 Miljösystemanalys för energi och miljö 7,5 hp

Välj termin och kursomgång

Välj termin och kursomgång för att se aktuell information och mer om kursen, såsom kursplan, studieperiod och anmälningsinformation.

Rubriker med innehåll från kursplan AE1502 (VT 2020–) är markerade med en asterisk ( )

Innehåll och lärandemål

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på miljösystemanalytiska verktyg och innefattar grundläggande teoribildning och begrepp inom miljösystemanalys och systemanalys. I kursen presenteras ett urval av olika miljösystemanalytiska metoder och verktyg som kan appliceras på olika beslutssituationer inom exempelvis policy, planering, projekt, management och tekniker ur ett hållbarhetsperspektiv, med ett systemanalytiskt angreppssätt. Några av de verktyg som kommer att behandlas är miljökonsekvensbeskrivning, strategisk och integrerad miljöbedömning, multikriterieanalys, livscykelanalys och materialflödesanalys, miljöledning och samhällsekonomiska verktyg som kostnads-nyttoanalys och positionsanalys. Verktygens koppling till olika systemgränser, beslutssituationer och aktörer behandlas, liksom användningsområde och begränsningar.

Kursen ges i form av föreläsningar, seminarier och övningar. Dessutom ingår ett eget projektarbete som presenteras muntligt och skriftligt. Föreläsningarna behandlar grundläggande teori, begrepp och trender, diskussion om systemperspektiv samt genomgång av och diskussion kring olika miljösystemanalytiska verktyg. Övningarna är kopplade till energiområdet och/eller till bygg- och anläggningsprojekt där ett eller flera verktyg prövas. I det egna projektarbetet finns möjlighet att fördjupa sig i ett eller flera miljösystemanalytiska verktyg.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

- översiktligt beskriva grundläggande teoribildning inom miljösystemanalys och systemanalys

- beskriva, analysera och ha förståelse för ett urval av miljösystemanalytiska verktyg och dess tillämpningar i olika beslutssituationer i samhället

- känna till och ha förståelse för ett antal åtgärder som kan vidtas för att förhindra eller minimera miljöpåverkan och därigenom medverka till en hållbar samhällsutveckling.

Kursupplägg

Ingen information tillagd

Kurslitteratur och förberedelser

Särskild behörighet

1,5 års akademinska studier inom miljö och energi, kursen AG1808 Energi, klimat och miljö eller motsvarande.

Rekommenderade förkunskaper

Ingen information tillagd

Utrustning

Ingen information tillagd

Kurslitteratur

Annonseras före kursstart.

Examination och slutförande

När kurs inte längre ges har student möjlighet att examineras under ytterligare två läsår.

Betygsskala

A, B, C, D, E, FX, F

Examination

  • PROA - Projekt, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • TENA - Skriftlig tentamen, 3,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
  • ÖVN1 - Övningar, 1,5 hp, betygsskala: P, F
  • ÖVN2 - Gruppövning, 1,5 hp, betygsskala: P, F

Examinator beslutar, baserat på rekommendation från KTH:s handläggare av stöd till studenter med funktionsnedsättning, om eventuell anpassad examination för studenter med dokumenterad, varaktig funktionsnedsättning.

Examinator får medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Möjlighet till komplettering

Ingen information tillagd

Möjlighet till plussning

Ingen information tillagd

Examinator

Etiskt förhållningssätt

  • Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar för gruppens arbete.
  • Vid examination ska varje student ärligt redovisa hjälp som erhållits och källor som använts.
  • Vid muntlig examination ska varje student kunna redogöra för hela uppgiften och hela lösningen.

Ytterligare information

Kurswebb

Ytterligare information om kursen kan hittas på kurswebben via länken nedan. Information på kurswebben kommer framöver flyttas till denna sida.

Kurswebb AE1502

Ges av

Huvudområde

Teknik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Påbyggnad

Ingen information tillagd